Risiko for aflatoksinforurensing ved import av visse matvarer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 274/2012 av 27. mars 2012 som endrer forordning (EF) nr. 1152/2009 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra visse tredjestater på grunn av aflatoksinrisiko

Commission Implementing Regulation (EU) No 274/2012 of 27 March 2012 amending Regulation (EC) No 1152/2009 imposing special conditions governing the import of certain foodstuffs from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.6.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1152/2009 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra visse tredjestater på grunn av aflatoksinrisiko.

Importkontroll i EU har tidligere avdekket at visse matvarer fra visse tredjestater inneholder den kreftfremkallende muggsoppgiften aflatoksin i nivåer over gjeldende grenseverdier. Som en konsekvens av dette, vedtok EU et beskyttelsestiltak (forordning (EF) nr. 1152/2009) om ekstra kontroll av visse varer fra visse navngitte tredjeland. Matvarene som skal kontrolleres, er ulike typer nøtter/nøtteprodukter og tørket frukt. Som en følge av funn i "RASFF-systemet" (hurtigvarslingssystem ved helsefare som følge av næringsmidler eller fôr) siden forordningen ble vedtatt, senkes nå kontrollfrekvensen for visse varer. Det er også oppdatering av en del tollkoder og presisering av sertifikatkrav fra et tredjeland. Endringene i kontrollsystemet er:

- Alle partier med mandler fra USA skal nå ha VASP-sertifikat (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan), ellers skal de avvises. Unntak gis for varer som forlot USA før forordningen trådte i kraft i EU (27. mars 2012).

- Det skal nå gjennomføres en 50 % kontroll av paranøtter/blandinger som inneholder paranøtter fra Brasil. Kontrollfrekvensen var tidligere 100 %.

- Det skal nå gjennomføres en 5 % kontroll av hasselnøtter og hasselnøttprodukter fra Tyrkia. Kontrollfrekvensen var tidligere 10 %.

- Det presiseres at det skal utføres en identitetssjekk på de partier som prøvetas og analyseres for aflatoksiner.

- Endring/oppdatering av diverse tollkoder (CN-codes) for varene som skal kontrolleres.

Merknader

Rettslige konsekvenser: Rettsakten krever endring i forskrift 21. november 2007 nr 1276 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjeland på grunn av aflatoksinrisiko.

Økonomiske og administrative konsekvenser: Forordning (EU) nr. 274/2012 er en oppdatering av et allerede eksisterende kontrollsystem ved import av vegetabilier fra visse tredjeland. All kontroll og tilsyn med de ovennevnte varene ved import utføres fortsatt av Mattilsynets distriktskontor for Oslo, som utpekes til importsted i henhold til forordning (EF) nr. 1152/2009 artikkel 6. Endret forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjeland på grunn av aflatoksinrisiko blir fortsatt hjemlet i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 første ledd, jf. § 16. Alle kostnader som følge av prøvetaking, lagring og analyse skal dekkes av importør eller dennes representant. Dette gjelder for både gammel og ny forskrift.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av kommisjonen og trådte i kraft i EU 27. mars 2012.

Rettsakten er gjennomført i henhold til EØS-avtalens samtidighetsprinsipp.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.03.2012
Anvendelsesdato i EU
17.04.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.04.2012
Anvendes fra i Norge
27.04.2012