Rød karotenrik bakterie som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelse om sammensetning

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 334/2010 av 22. april 2010 som endrer forordning (EF) nr. 721/2008 angående fôrtilsetningsstoffets sammensetning

Commission Regulation (EU) No 334/2010 of 22 April 2010 amending Regulation (EC) No 721/2008 as regards the composition of feed additives

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) 721/2008 godkjenner et preparat av den røde, karotenrike bakterien Paracoccus carotenifaciens som tilsetningsstoff i fôr til laks og ørret. Preparatet er klassifisert i kategorien Sensoriske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen a (ii) Fargestoffer; stoffer som gir farge til de animalske produktene når de tilsettes fôret.

Etter at denne godkjenningen ble gitt, er det søkt om godkjenning av en endring i preparatets sammensetning. Det er nå gitt godkjenning til et preparat som inneholder 7-15 g adonirubin og 1-5 g chantaxanthin/kg tilsetningsstoff. Tidligere var det godkjent et snevrere område for innhold av de to fargestoffene i preparatet, henholdsvis 10-15 g og 3-5 g/kg. EFSA har vurdert endringen og finner at den ikke påvirker effekten av eller tryggehten ved å bruke preparatet. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II. Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien har allerede tatt i bruk preparatet, og selv om innholdet av fargestoffer i det kan variere mellom videre grenser nå, skal det ved merking av tilsetningsstoffet ved omsetning angis hvilket innhold det har av de ulike fargestoffene, slik at en vet hva en kjøper.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings-og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvlget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.04.2010
Anvendelsesdato i EU
13.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 13-13
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.05.2011
Anvendes fra i Norge
03.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0334
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro