Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endring av navn på innehaver av godkjenningen av 'Scansmoke PB 1110'

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/502 av 29. mars 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1321/2013 med hensyn til navnet på innehaveren av godkjenningen av røykaromaråvaren 'Scansmoke PB 1110'

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/502 of 29 March 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 1321/2013 as regards the name of the holder of the authorisation for the smoke flavouring primary product ‘Scansmoke PB 1110’

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.9.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 1321/2013 som gjelder godkjenningsinnehavers navn for røykaromaen Scansmoke PB 1110.

Gjennomføringsforordningen (EU) 1321/2013 gir i vedlegget (røykaromavedlegget) en liste over godkjente røykarområvarer for bruk uten videre behandling i eller på næringsmidler og/eller til framstilling av avledede røykaromaer.

På røykaromavedlegget er firmaet Azelis Denmark A/S oppført og med tillatelse til å selge røykaromaen «Scansmoke PB 1110». Videre står også adressen til firmaet oppført.

Firmaet Azelis Denmark A/S er blitt kjøpt opp/slått seg sammen med firmaet «proFagus GmbH», som holder til i Tyskland. Fo (EU) 1321/2013 må derfor endres, ved at firmaet Azelis Denmark A/S erstattes av «proFagus GmbH», og med tilsvarende endring for adressen.

Det er ingen endring i selve sammensetningen av røykaromaen «Scansmoke PB 1110» og bruk av denne. Det er derfor ikke gjort noen ny helserisikovurdering av produktet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten endrer navnet på godkjenningsinnehaveren og adressen til firmaet. Når det formelle rundt endring av firmanavn er gjennomført, vil det gjøre omsetning av røykaromaen «Scansmoke PB 1110» enklere for virksomheten og for kjøperen av røykaromen. For norsk næring vil det ikke ha økonomiske konsekvenser for den norske næringen, bortsett fra at det vil bli enklere å kjøpe produktet. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.03.2022
Anvendelsesdato i EU
19.04.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2022
Anvendes fra i Norge
26.09.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0502
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro