Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/232/EF av 21. februar 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevnen for delsystemet "rullende materiell" i det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet

Commission Decision 2008/232 of 21 February 2008 concerning a technical specification of interoperability relating to the ‘rolling stock’ sub-system of the trans-European high-speed rail system

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.7.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.7.2009)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens vedtak 2008/232/EF fastsetter felleseuropeiske regler for delsystemet rullende materiell i det transeuropeiske høyhastighetsjernbanesystemet (heretter omtalt som TSIen). Vedtaket ble vedtatt av kommisjonen 21. februar 2008 og publisert i EU-tidende 26. mars 2008. Vedtaket gjelder bare for rullende materiell som skal gå på høyhastighetsbaner. Det er hjemlet i direktiv 96/48/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. Vedtak 2002/735/EF etablerte den første TSIen på området. Vedtak 2008/232/EF opphever og erstatter vedtak 2002/735/EF.

Bakgrunn og formål
Formålet med TSIen er å videreutvikle og definere et helhetlig sett av tiltak for å oppnå bedre samtrafikkevne for rullende materiell på det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog. Pga teknisk utvikling og erfaringer fra den første TSIen på området ble den revidert, og nye spesifikasjoner er dermed fastsatt i TSIen som beskrives her.

Sammendrag av innhold
Vedtakets artikkel 1 fastslår at TSIen heretter skal gjelde, og den tekniske spesifikasjonen (TSIen) utgjør vedlegget til vedtaket. Etter artikkel 2 skal TSIen få anvendelse på alt nytt, oppgradert eller fornyet rullende materiell på det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet som definert i vedlegg I til direktiv 96/48/EF. Der hvor TSIen mangler spesifikasjoner av deler av delsystemet (såkalte "open points") skal de nasjonale reglene for godkjenning gjelde. Disse reglene og de nasjonale prosedyrene for godkjenning skal meddeles Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene i henhold til artikkel 3. Hva gjelder de nasjonale tilpasningene i TSIen ("specific cases") skal de nasjonale kravene og prosedyrene for godkjenning meddeles Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene i henhold til artikkel 4. Artikkel 5 krever at medlemsstatene underretter Kommisjonen om hvilke samsvarsvurderinger som er foretatt og hvilke samtrafikkomponenter som blir godkjent i den overgangsperioden før TSIen er fullt ut gjennomført i henhold til TSIens kapittel 7. Artikkel 6 slår fast at vedtak 2002/735/EF oppheves innenfor det angitte overgangsregimet. Medlemsstatene må meddele til Kommisjonen en liste over de delsystemene og samtrafikkomponentene som er godkjent i henhold til den første TSIen. Etter artikkel 7 skal medlemsstatene meddele Kommisjonen hvilke bilaterale eller multilaterale avtaler som er inngått med tanke på samtrafikk. Vedtaket gjelder i følge artikkel 8 fra 1. september 2008.TSIen selv er bygget opp på samme måte som andre TSIer.

TSIens geografiske virkeområde er begrenset til det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet. Nytt rullende materiell som anskaffes etter at TSIen har trådt i kraft vil måtte godkjennes etter TSIen hvis det faller innenfor det tekniske virkeområdet og er ment å brukes på høyhastighetsnettet. Vi har i Norge i dag ikke noe infrastruktur som er definert som en del av det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet. Det tekniske virkeområdet til TSIen er noe endret i forhold til gjeldende TSI, og medfører at materiell som anskaffes i fremtiden må godkjennes etter den nye TSIen hvis det skal brukes på strekninger som er en del av det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet. I følge punkt 1.1 omfatter den følgende typer materiell:
• Klasse 1: Rullende materiell med maksimumshastighet høyere enn 250 km/t.
• Klasse 2: Rullende materiell med maksimumshastighet høyere enn 190 km/t men ikke over 250 km/t.

Merknader

Gjeldende norsk regelverk
Direktiv 96/48/EF som endret ved direktiv 2004/50/EF og direktiv 2007/32/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog er implementert i forskrift 10. april 2006 nr. 410 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). Vedtak 2002/735/EF er implementert ved forskrift 17. mars 2003 nr. 342: Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog.

Endringer i norsk regelverk
Det vil være behov for en ny forskrift som gjennomfører vedtaket og TSIen, samtidig som gjeldende forskrift blir endret.

Sakkyndige instansers merknader
Med utgangspunkt i at TSIen ikke har noen direkte virkninger for norsk jernbane har Statens jernbanetilsyn sendt TSIen til orientering til de sentrale aktørene og anmodet om at eventuelle merknader blir fremsatt snarest dersom det skulle være noen. Eventuelle merknader vil bli tatt hensyn til i det videre arbeidet med å gjennomføre TSIen.

Vurdering
Unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 5.2.a
Andre opplysninger

Konklusjon
Vedtaket er EØS-relevant og akseptabelt for Norge under forutsetning av at det tas inn nødvendige tilpasningstekster. Det kan gjennomføres med forskrift i medhold av jernbaneloven og samtrafikkforskriften.

Status
Vedtaket ble vedtatt av Kommisjonen 21. februar 2008, og publisert i EU-tidende 26. mars 2008. Det trådte i kraft 1. september 2008.

24. april 2009 ble vedtaket tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning 48/2009 uten tilpasninger. Samme dag fastsatte Statens jernbanetilsyn forskrift som gjennomførte vedtaket i norsk rett, forskrift 24. april 2009 nr. 450.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.02.2008
Anvendelsesdato i EU
01.09.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 12.6.2014, p. 248-251
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.04.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.04.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.04.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.04.2009
Anvendes fra i Norge
24.04.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0232
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro