Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1660 av 7. november 2018 om særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse fra visse tredjeland på grunn av risiko for forurensning av restmengder av plantevernmidler, endring av forordning (EF) nr. 669/2009 og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 885/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1660 of 7 November 2018 imposing special conditions governing the import of certain food of non-animal origin from certain third countries due to the risks of contamination with pesticides residues, amending Regulation (EC) No 669/2009 and repealing Implementing Regulation (EU) No 885/2014

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EU-beredskabsforanstaltninger for fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis det er åbenbart, at de pågældende fødevarer og foderstoffer må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, og at denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig. Disse EU-beredskabsforanstaltninger kan bestå af indførelse af særlige betingelser for import af de pågældende produkter.

(2) I Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 etableres der en mere intensiv offentlig kontrol af de foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er anført i bilag I til nævnte forordning. Vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam er anført i bilaget og er derfor omfattet af en mere intensiv offentlig kontrol.

(3) Resultaterne fra offentlige kontroller udført af medlemsstaterne inden for rammerne af forordning (EF) nr. 669/2009, data fra meddelelser modtaget gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) som oprettet ved forordning (EF) nr. 178/2002, auditrapporter fra Kommissionen, rapporter modtaget fra tredjelande og udveksling af oplysninger mellem Kommissionen, medlemsstater og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet viser, at der for vinblade fra Tyrkiet fortsat er en høj frekvens af manglende overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005. Der kunne ikke konstateres nogen forbedring af situationen efter indførelsen af hyppigere kontroller ved Unionens grænser.

(4) Resultater fra offentlige kontroller udført af medlemsstaterne inden for rammerne af forordning (EF) nr. 669/2009 viser, at der for pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam fortsat er en høj frekvens af manglende overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester som fastlagt i forordning (EF) nr. 396/2005. Ydermere viste en audit foretaget af Kommissionen i Vietnam i marts 2017, der skulle evaluere kontrollen af pesticider i vegetabilske fødevarer bestemt til eksport til Den Europæiske Union, at der ikke eksisterer noget effektivt offentligt pesticidkontrolsystem for fødevarer, der eksporteres til EU, og at myndighederne ikke kan sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i vietnamesiske produkter.

(5) Dette dokumenterer, at import af vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam må formodes at udgøre en alvorlig sundhedsmæssig risiko, og at denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der anvendes i dag. Det er derfor nødvendigt at fastlægge særlige betingelser for import af vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam.

(6) Karryblade fra Indien er i øjeblikket underlagt særlige importbetingelser fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014. De særlige importbetingelser for dette produkt bør opretholdes i lyset af data fra indberetninger modtaget gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foderstoffer og fra resultaterne af de offentlige kontroller udført af medlemsstaterne inden for rammerne af forordning (EU) nr. 885/2014, som viser en vedvarende høj frekvens af manglende overholdelse af reglerne.

(7) Der er derfor hensigtsmæssigt at kræve, at karryblade fra Indien, vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam underlægges offentlig kontrol, herunder prøveudtagning og analyse, inden eksport til Unionen for at sikre, at disse produkter opfylder de relevante retlige krav. Alle sendinger af disse produkter bør ledsages af et sundhedscertifikat, hvori det anføres, at produkterne er blevet underkastet prøveudtagning i overensstemmelse med Kommissionens direktiv 2002/63/EF.

(8) For at sikre en effektiv organisation og en høj grad af ensartethed på EU-niveau af importkontrollerne af disse produkter hvad angår tilstedeværelse af restkoncentrationer af pesticider i og på karryblade fra Indien, vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam, bør denne forordning fastsætte kontrolprocedurer, der mindst svarer til dem, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 669/2009.

(9) For at tage hensyn til den specifikke karakter af den manglende overholdelse af dokumentationskravene bør der fastsættes regler for, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis forsendelsen ikke er ledsaget af både resultaterne af prøveudtagning og analyse og sundhedscertifikatet, eller hvis disse resultater eller sundhedscertifikatet ikke overholder kravene i denne forordning.

(10) I henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 skal de kompetente myndigheder underrette Kommissionen og andre medlemsstater om afvisninger ved grænsen. Med hensyn til pesticider bør det præciseres, at hvis den kompetente myndighed afviser en sending af fødevarer, der er opført i denne forordning, bør en sådan meddelelse gives, når en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer som fastsat i forordning (EF) nr. 396/2005 ikke er blevet overholdt, uanset om den akutte referencedosis er overskredet eller ej.

(11) Med henblik på at indsamle data, der gør det muligt at foretage en løbende risikovurdering af varer, der er omfattet af denne forordning, og, om nødvendigt, tilpasse de eksisterende foranstaltninger, er det hensigtsmæssigt at kræve, at medlemsstaterne to gange årligt skal sende Kommissionen en rapport om alle analyseresultater fra den offentlige kontrol udført i overensstemmelse med denne forordning. Visse medlemsstater registrerer frivilligt det fælles importdokument for visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse i Traces-systemet (Trade Control and Expert System) oprettet ved Kommissionens beslutninger 2003/24/EF og 2004/292/EF og de giver således Kommissionen oplysninger om antallet af importerede sendinger og resultaterne af kontrollerne som fastsat ved denne forordning. Indberetningspligten bør derfor anses for at være opfyldt, når medlemsstaterne registrerer de fælles importdokumenter, der udstedes i overensstemmelse med denne forordning, i Traces-systemet.

(12) Foranstaltningerne i nærværende forordning bør tages op til revision inden den 31. oktober 2019 for at vurdere, om de fortsat er nødvendige.

(13) Der bør være tilstrækkelige finansielle midler til rådighed for tilrettelæggelsen af offentlig kontrol i overensstemmelse med denne forordning. Derfor bør udgifter i forbindelse med sådan offentlige kontroller afholdes af de fødevarevirksomhedsledere, der er ansvarlige for sendingerne.

(14) For at skabe gennemskuelighed og overensstemmelse med gældende regler, bør alle særlige betingelser for import af karryblade fra Indien, vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam med hensyn til tilstedeværelse af restkoncentrationer af pesticider fastsættes i denne forordning. Derfor bør oplysningerne for så vidt angår vinblade fra Tyrkiet og pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam fjernes fra bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009, og gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014 vedrørende karryblade fra Indien bør ophæves.

(15) For at give virksomhedsledere tilstrækkelig tid til at tilpasse sig kravene i nærværende forordning bør den finde anvendelse fra den 8. december 2018. Af hensyn til retssikkerheden bør det fastsættes, at medlemsstaterne i en overgangsperiode bør tillade import af sendinger af vinblade fra Tyrkiet, pitahaya (dragefrugt) fra Vietnam og karryblade fra Indien, der forlod oprindelseslandet eller det land, hvor sendingen afsendes fra, hvis det ikke er det samme som oprindelseslandet, inden den 8. december 2018, såfremt de opfylder kravene i henholdsvis forordning (EF) nr. 669/2009, der er gældende pr. den 7. december 2018, og gennemførelsesforordning (EU) nr. 885/2014.

(16) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2018
Anvendelsesdato i EU
08.12.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet