Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1660 av 7. november 2018 om særlige importbetingelser for visse næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse fra visse tredjestater som følge av risiko for forurensning av rester av plantevernmidler, om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 885/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1660 of 7 November 2018 imposing special conditions governing the import of certain food of non-animal origin from certain third countries due to the risks of contamination with pesticides residues, amending Regulation (EC) No 669/2009 and repealing Implementing Regulation (EU) No 885/2014

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.11.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten erstatter forordning (EU) nr. 885/2014, og viderefører bestemmelsene om særskilt kontroll for rester av plantevernmidler i angitte ikke-animalske næringsmidler med opprinnelse i visse stater utenfor EØS-området, med en justering av hvilke produkter som er omfattet av regelverket. Endringen er gjort for å rydde i og klargjøre kontrollordningen for plantevernmidler for de produktene som man har en mer varig utfordring med. To produkter er også overført fra overvåkningslisten i forordning 669/2009 til dette kontrollregelverket på grunn av vedvarende utfordringer med plantevernmiddelrester.

Forordning (EU) 2018/1660 viderefører de tidligere kontrollreglene på området. Hovedinnholdet i rettsakten er:
- retter seg mot importører av de omfattede næringsmidler: karri fra India (på listen i dag), pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam (overført fra 669/2009-regelverket) og vinblader fra Tyrkia (overført fra 669/2009-regelverket),
- produkter som inneholder 20 % av de nevnte produktene skal også være gjenstand for reglene i denne rettsakten,
alle forsendelser skal forhåndsmeldes, senest 24 timer før ankomst til et av de utpekte innførselsstedene,
- innførselsstedene er de samme som i 885/2014: Oslo Lufthavn, Oslo Havn, Borg Havn og Larvik Havn,
- alle forsendelser med de omfattede produktene skal gjennomgå en dokumentkontroll, mens identitets- og fysisk kontroll skal skje i forhold til fastsatt frekvens,
- alle forsendelser skal følges av et helsesertifikat og en analyserapport som bekrefter fraværet av plantevernmidler,
- den fysiske kontrollen for plantevernmidler skal gjennomføres i tråd med art. 8, 9 og 19 i 669/2009,
- alle kostnader med kontrollen og tilbakesending/destruksjon skal bæres av importøren,
- medlemsstatene slipper nå å rapportere om sine kontroller etter dette regelverket hvis man bruker TRACES,
- det er gitt en overgangsordning for produkter som forlater opprinnelsesstaten før 8. desember 2018, der man fortsatt kan følge de gamle reglene for produktene.

Ellers gjøres en enkel språkvask av rettsakten for å presisere og klargjøre bestemmelsene i rettsakten.

Rettsakten skal vurderes av kommisjonen innen utløp av oktober 2018.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 2. september nr. 1141 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjestater på grunn av pesticidrisiko. I tillegg krever rettsakten endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
For de siste årene har det ikke vært registret noen direkteimport av karriblader fra India eller pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam. Hvis næringen ønsker å importere disse produktene direkte til Norge vil de måtte dekke kostnadene med grensekontrollen (dokumentkontroll og fysisk kontroll av varene). For Mattilsynet vil dette kunne innebære økt arbeidsbelastning ved grensekontrollstasjonene i forbindelse med gjennomføringen av nevnte kontroll.

Når det gjelder vinblader fra Tyrkia har direkteimporten av dette produktet fordelt seg slik de siste årene: 2016 - 21000 kg, fordelt på tre forsendelser og to importører, 2017 - 1200 kg, på en forsendelse, 2018 (hittil i år) - ingen direkteimport. Hvis direkteimporten tar seg opp igjen vil dette medføre økte kostander for importørene av disse produktene i forbindelse med kontrollen som nå skal gjennomføres. Denne oppføringen vil også kunne medføre økt arbeidsbelastning på Mattilsynet gjennom økt kontrollaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rebooten av rettsakten om kontroll av rester av plantevernmidler med tilhørende endringer som fornuftig og støtter disse.

Flyttingen av vinblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam fra 669/2009 regelverket (overvåkningsliste for ikke-animalske risikoprodukter) vurderes som riktig på grunn av ingen forbedring de siste årene. Det har ikke vært noen bedring i statusen for karriblader fra India og derfor er produktet fortsatt ført opp i listen. Den foreslåtte produktlisten for dette kontrollregelverket sikrer at folkehelsen ikke blir skadelidende.

De språklige endringene som er gjort til rettsakten vil sikre en bedre forståelse av reglene og gi en mer enhetlig regelverk på dette området.

Det at medlemsstatene slipper å rapportere på sine kontroller etter dette regelverket hvis man bruker TRACES, der Kommisjonen selv kan hente ut data, vil gjøre at Mattilsynet vil spare tid på å slippe rapporteringen.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 7. november 2018, med ikrafttredelse 8. desember 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2018
Anvendelsesdato i EU
08.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.11.2018
Anvendes fra i Norge
08.12.2018