Samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndhevelse av lovgivning om forbrukervern

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/282/EF av 17. mars 2008 om endring av vedtak 2007/76/EF om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning

Commission Decision 2008/282/EC of 17 March 2008 amending Decision 2007/76/EC implementing Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws as regards mutual assistance

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Barne- og likestillingsdepartementets EØS-notat (juni 2008)

Red. anm.: EØS-notatet omfatter også Kommisjonsvedtak 2007/76/EF (se lenke til høyre)

Sammendrag av innhold
Gjennom forordningen om forbrukervernsamarbeid (forordning (EF) nr. 2006/2004) er det etablert et forpliktende samarbeid om å håndheve forbrukerregelverk over landegrensene innen EØS-området.

De to kommisjonsvedtakene inneholder detaljerte saksbehandlingsregler for myndighetene som deltar i samarbeidet etter samarbeidsforordningen, bl.a. hvilke skjemafelter som skal fylles ut ved bruk av det elektroniske saksbehandlingssystemet som benyttes og tidsfrister. Det er klart at rettaktene retter seg mot håndhevingsmyndighetene som deltar i samarbeidet og ikke mot borgerne.

Rettsaktene er vedtatt med hjemmel i forordningen og har vært diskutert i og stemt over av komiteen som er opprettet i forbindelse med forordningen.

Merknader
Forordningen er gjennomført i norsk rett fra 1. mars 2007, hovedsakelig gjennom markedsføringsloven. Fra norsk har side Forbrukerombudet en hovedrolle i samarbeidet. I tillegg deltar Medietilsynet, Sosial- og helsedirektoratet, Statens legemiddelverk, Luftfartstilsynet og Lotteritilsynet. Fra norsk side deltar Forbrukerombudet i komiteen som er opprettet i forbindelse med forordningen. Etter Forbrukerombudets vurdering er innholdet i kommisjonsvedtakene uproblematisk.

Sakkyndige instansers merknader
Barne- og likestillingsdepartementet finner rettsaktene EØS-relevante og akseptable.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.03.2008
Anvendelsesdato i EU
21.04.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 73, 19.12.2013, p. 149-151
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.07.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.07.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.07.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Anvendes fra i Norge
05.07.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0282
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro