Samarbeidsavtale mellom EU og Eurocontrol

Tittel

Rådsbeslutning 2014/305/EU av 9. juli 2013 om inngåelse av avtalen mellom Den europeiske union og Den europeiske organisasjon for luftfartssikkerhet om etablering av en generell ramme for forbedret samarbeid

Council Decision 2014/305/EU of 9 July 2013 on the conclusion of the Agreement between the European Union and the European Organisation for the Safety of Air Navigation providing a general framework for enhanced cooperation

Siste nytt

Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 29.05.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Den 6. oktober 2011 gav Rådet Kommissionen et mandat, hvorved Kommissionen bemyndiges til at indlede forhandlinger med Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol) med henblik på at indgå en aftale om samarbejde mellem Den Europæiske Union (EU) og Eurocontrol. Aftalen bør anerkende principperne for det fælles europæiske luftrum (SES), især EU's rolle som eneste regeludstedende myndighed for lufttrafikstyring (ATM), og udnyttelsen af Eurocontrols tekniske ekspertise for at bistå EU med at tilvejebringe ATM-relaterede forbedringer i Europa i overensstemmelse med den retlige ramme for SES og bistand til EU ved gennemførelsen og udviklingen af SES og andre beslægtede politikker (miljø, klimaændringer og forskning). Aftalen bør også lette en yderligere institutionel reform af Eurocontrol, f.eks. ved at der skabes en ny forbindelse mellem Eurocontrol og Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), og der dannes en ramme for potentielt følsomme spørgsmål såsom fælleseuropæisk civilt/militært samarbejde. På grundlag af mandatets forhandlingsdirektiver blev et udkast til aftale paraferet af de to parter den 24. april 2012.

I det foreslåede udkast til aftale fastsættes vilkårene og betingelserne for et forbedret samarbejde mellem EU og Eurocontrol for at bistå EU ved gennemførelsen og udviklingen af ATM i overensstemmelse med den retlige ramme for SES og de tilknyttede EU-politikker. Formålet med aftalen er: at bidrage til en rettidig og konsekvent gennemførelse af SES i EU og i tredjelande, som indvilger i at være underlagt SES, at lette det nødvendige civile/militære samarbejde om ATM i SES og udnytte Eurocontrols ekspertise på disse områder og at lette tredjelandes deltagelse i SES. Desuden tilsigtes det i udkastet til aftale at sikre synergivirkninger med og undgå overlapning af EASA's arbejde inden for sikkerhedsrelateret ATM og miljøspørgsmål og tage Eurocontrols paneuropæiske dimension i betragtning. I det foreslåede udkast til aftale opregnes de samarbejdsområder angående gennemførelsen af SES, SESAR og andre dermed beslægtede EU-politikker, som vil blive fastlagt yderligere i særskilte bilag til aftalen.

I det foreslåede udkast til aftale defineres former og mekanismer for samarbejde og koordinering mellem parterne og herunder processen for høring af de berørte parter. Et fælles udvalg, der nedsættes ved aftalen, vil få ansvaret for dens forvaltning og funktion. Desuden fastlægges finansieringen af aktiviteterne i overensstemmelse med de gældende regler for parternes respektive budgetter.

Kommissionen foreslår, at Rådet vedtager:

• en afgørelse om bemyndigelse til undertegnelse af aftalen og om midlertidig anvendelse heraf, inden den træder i kraft

• en yderligere afgørelse - efter at den første afgørelse er vedtaget - om at indgå aftalen med henblik på dens ikrafttræden på grundlag af Europa-Parlamentets godkendelse.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.08.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.07.2013
Anvendelsesdato i EU
30.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet