Samhandel med svin og tiltak mot Aujeszkys sykdom: fristatus for Irland, Nord-Irland og Bolzano, Italia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/701/EU av 13. november 2012 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2008/185/EF når det gjelder å oppføre Irland, Nord-Irland og provinsen Bolzano i Italia på listen over medlemsstater som er fri for Aujeszkys sykdom

Commission Implementing Decision 2012/701/EU of 13 November 2012 amending Decision 2008/185/EC as regards the inclusion of Ireland, Northern Ireland and the province of Bolzano in Italy in the list of Member States or regions thereof free of Aujeszky’s disease

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.22013)

Sammendrag av innhold
Vedtaket omhandler tilleggsgarantier for svinesykdommen Aujeszky's disease (AD). Enkelte stater er helt fri for sykdommen og vaksinerer heller ikke mot den, noen stater følger et godkjent bekjempelsesprogram, mens andre stater fremdeles ikke har full kontroll over sykdommen. Endringene i gjeldende rettsakt gjelder oppdatering av vedlegg I og II i vedtak 2008/185/EF. I vedlegg I oppdateres listen over land/regioner i EU som er fri for AD og hvor vaksinasjon mot AD ikke er tillatt. I vedlegg II oppdateres listen over land/regioner i EU som har iverksatt et godkjent bekjempelsesprogram mot AD. I dette vedtaket blir Irland, Nord-Irland og provinsen Bolzano i Italia ført opp på listen over land/regioner i EU som er fri for AD (vedlegg I), og samtidig fjernet fra listen i vedlegg II som viser hvilke stater som har et godkjent bekjempelsesprogram mot AD.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Vedtaket krever endring av forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin. For norske brukere betyr endringene at det ikke kan kreves tilleggsattestasjon for AD ved import av svin fra Irland, Nord-Irland og provinsen Bolzano i Italia til Norge. Det er generelt svært sjeldent import av levende svin til Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil i praksis ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for brukere eller forvaltningen i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for matproduksjon hvor Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.11.2012
Anvendelsesdato i EU
05.12.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 119-121
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.04.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.06.2013
Anvendes fra i Norge
17.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0701
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro