Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: ajourført liste over data som kan utveksles

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1042 av 18. juni 2021 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1132 med hensyn til tekniske spesifikasjoner og framgangsmåter for registersammenkoplingssystemet og om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2244

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1042 of 18 June 2021 laying down rules for the application of Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council as regards technical specifications and procedures for the system of interconnection of registers and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2244

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.8.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.10.2022)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen har 18. juni 2021 fastsatt regler for gjennomføring av Europaparlamentet og Rådets direktiv (EU) 2017/1132, det kodifiserte selskapsdirektiv. Gjennomføringsforordningen (EU) 2021/1042 gjelder tekniske spesifikasjoner og prosedyrer for et samarbeid mellom medlemslandenes foretaksregister. Den nye forordningen opphever og erstatter den tidligere gjennomføringsforordning (EU) 2020/2244. Forodning (EU) 2020/2244 erstattet i sin tid forordning (EU) 2015/884.

Regelverket gjelder for samarbeidet mellom medlemslandene i løsningen Business Register Interconnection System (BRIS). BRIS gir tilgang for publikum i alle medlemsstatenes foretaksregistre, og innebærer at registermyndighetene i medlemsstatene kan samarbeide om foretaksregistrering, utveksling av informasjon mv. Tiltaket gjelder funksjonen i det indre markedet, og er et hjelpemiddel for å fremme og tilby digitale løsninger på området for selskapsrett.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen gjelder løsninger som i hovedsak er av teknisk karakter, men som det kan være behov for å forankre i nasjonalt regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har betydning for de tekniske løsninger som forvaltes av Brønnøysundregistrene. Det er så langt ikke tatt stilling til omfanget av systemrelaterte endringer som er nødvendig. I og med at Europakommisjonen forbereder å endre regelverket for BRIS-samarbeidet, må også disse endringene være med i vurderingen av krav til tekniske løsninger.

Vurdering
NFD oppfatter forordningen som EØS-relevant.

Status

Gjennomføring i norsk rett
Forordningen er gjennomført i forskrift 10. august 2022 nr. 1422 om Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1042 om regler for anvendelsen av Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2017/1132 for det som angår tekniske spesifikasjoner og fremgangsmåte for registersammenkoblingssystemet og om opphevelse av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2244.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
23.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.06.2021
Anvendelsesdato i EU
15.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.08.2022
Anvendes fra i Norge
12.08.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1042
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro