Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: ajourført liste over data som kan utveksles

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1042 av 18. juni 2021 om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1132 med hensyn til tekniske spesifikasjoner og framgangsmåter for registersammenkoplingssystemet og oppheving av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2244

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1042 of 18 June 2021 laying down rules for the application of Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council as regards technical specifications and procedures for the system of interconnection of registers and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2244

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/884 blev der fastlagt tekniske specifikationer og procedurer for det registersammenkoblingssystem, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF, som blev kodificeret og ophævet ved direktiv (EU) 2017/1132. Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1151 blev der efterfølgende indført yderligere procedurer for registersammenkoblingssystemet i direktiv (EU) 2017/1132. Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2244 blev de tilsvarende tekniske specifikationer og procedurer fastsat, og gennemførelsesforordning (EU) 2015/884 ophævet. Endelig blev der ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2121 indført nye procedurer for registersammenkoblingssystemet i direktiv (EU) 2017/1132 sammen med et krav om, at Kommissionen senest den 2. juli 2021 vedtager en gennemførelsesretsakt, der fastsætter de tilsvarende tekniske specifikationer og procedurer.

(2) Det er nødvendigt at fastsætte tekniske specifikationer, der definerer metoderne til udveksling af oplysninger mellem selskabets register og filialens register, hvis der åbnes eller lukkes en filial, eller hvis der foretages ændringer i selskabets data og oplysninger.

(3) Der er behov for at præcisere, hvordan den detaljerede liste over data bør se ud ved udveksling af oplysninger mellem selskabets register og filialens register, så der sikres effektiv udveksling af data.

(4) Proceduren og de tekniske krav for tilslutning af de valgfrie adgangspunkter for Kommissionen eller andre af Unionens institutioner, organer, kontorer eller agenturer bør præciseres, så der sikres ensartede regler for oprettelse af sådanne adgangspunkter.

(5) For at sikre effektiv, virkningsfuld og hurtig udveksling af oplysninger er det nødvendigt at fastlægge nærmere regler og tekniske detaljer for udveksling af oplysninger om ledelsesmedlemmer, der er frakendt retten til at være ledelsesmedlem, jf. direktiv (EU) 2019/1151.

(6) Der er behov for at præcisere, hvad der bør være den detaljerede liste over data, der skal fremsendes til udveksling af oplysninger mellem registre og til offentliggørelse, jf. artikel 86g, 86n, 86p, 123, 127a, 130, 160g, 160n og 160p i direktiv (EU) 2017/1132, så der sikres effektiv udveksling af oplysninger i forbindelse med grænseoverskridende operationer.

(7) For at sikre klarhed og retssikkerhed bør alle de procedurer og tekniske specifikationer for registersammenkoblingssystemet, der kræves i henhold til direktiv (EU) 2017/1132, indgå i en enkelt gennemførelsesforordning. Gennemførelsesforordning (EU) 2020/2244 bør derfor ophæves, og de tekniske specifikationer og procedurer, der er fastsat i nævnte gennemførelsesforordning, bør medtages i nærværende forordning.

(8) Enhver behandling af personoplysninger i medfør af denne forordning er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725, alt efter hvad der er relevant.

(9) Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1 i forordning (EU) 2018/1725 og afgav en udtalelse den 10. marts 2021.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sammenkobling af Centrale Registre og Handels- og Selskabsregistre —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
23.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.06.2021
Anvendelsesdato i EU
15.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet