Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2244 av 17. desember 2020 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1132 med hensyn til tekniske spesifikasjoner og framgangsmåter for registersammenkoplingssystemet og oppheving av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/884

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2244 of 17 December 2020 laying down rules for the application of Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council as regards technical specifications and procedures for the system of interconnection of registers and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2015/884

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2021)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen har 17. desember 2020 fastsatt regler for gjennomføring av Europaparlamentet og Rådets direktiv (EU) 2017/1132, det kodifiserte selskapsdirektiv. Gjennomføringsforordningen (EU) 2020/2244 gjelder tekniske spesifikasjoner og prosedyrer for et samarbeid mellom medlemslandenes foretaksregister. Den nye forordningen opphever og erstatter den tidligere gjennomføringsforordning (EU) 2015/884.

Regelverket gjelder for samarbeidet mellom medlemslandene i løsningen Business Register Interconnection System (BRIS). BRIS gir tilgang for publikum i alle medlemslandenes foretaksregister, og innebærer at registermyndighetene i medlemslandene kan samarbeide om foretaksregistrering. Tiltaket gjelder funksjonen i det indre markedet, og er et hjelpemiddel for å fremme og tilby digitale løsninger på området for selskapsrett.

Som en konsekvens av den økte oppmerksomhet og satsning på digitale løsninger i EU, har Europakommisjonen i mars 2021 sendt på høring et forslag til en ny gjennomføringsforordning for selskapsrettsområdet. Et vedtak om å fremme dette forslaget til en ny forordning vil oppheve og erstatte forordning (EU) 2020/2244.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen gjelder løsninger som i hovedsak er av teknisk karakter, men som det kan være behov for å forankre i nasjonalt regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har betydning for de tekniske løsninger som forvaltes av Brønnøysundregistrene. Det er så langt ikke tatt stilling til omfanget av systemrelaterte endringer som er nødvendig. I og med at Europakommisjonen forbereder å endre regelverket for BRIS-samarbeidet, må også disse endringene være med i vurderingen av krav til tekniske løsninger.

Sakkyndige instansers merknader
Det er pr. dato ikke fastlagt en norsk posisjon til forordningen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2020
Anvendelsesdato i EU
18.01.2021

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet