Sammenlignende prøver og analyser av frø og formeringsmateriale av asparges

Tittel

Kommisjonsvedtak 2006/934/EF av 14. desember 2006 om fortsettelsen i 2007 med de sammenlignende EU-prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis L. i henhold til rådsdirektiv 2002/55/EF som ble påbegynt i 2005

Commission Decision 2006/934/EC of 14 December 2006 on the continuation in the year 2007 of Community comparative trials and tests on seeds and propagating material of Asparagus officinalis L. under Council Directive 2002/55/EC started in 2005

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.8.2007)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter at en serie med sammenlignende prøver og analyser i EU-landene av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis L. (asparges) som ble påbegynt i 2005, skal videreføres i 2007. Denne prøve- og analyseserien ble opprinnelig fastsatt ved kommisjonsvedtak 2005/5/EF, og prøver og analyser skal fortsette i samsvar med denne.

Merknader
Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
De enkelte medlemsland deltar vanligvis i slike prøveserier for de artene som det normalt produseres og omsettes såvarer og/eller formeringsmateriale av i de respektive land.

Mattilsynet ser det som hensiktsmessig at Norge deltar med prøver av såvarer og formeringsmateriale til slike forsøk, og Norge pleier derfor å være med i forsøksopplegget for arter som er aktuelle for såvareproduksjon i Norge. Denne rettsakten, og dermed prøveserien, gjelder imidlertid kun for asparages. Asparges er en art som det ikke foregår kommersiell produksjon eller omsetning av frø eller formeringsmateriale her i landet. Det er derfor ikke aktuelt for Norge å delta i denne forsøksserien.

Rettsakten anses relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juli 2007 ved EØS-komiteens beslutning nr 75/2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2006
Anvendelsesdato i EU
04.01.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 67, 2.12.2010, p. 133-133
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006D0934
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro