Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1211/2009 av 25. november 2009 om opprettelse av sammenslutningen av europeiske tilsynsmyndigheter på området for elektronisk kommunikasjon (BEREC) og støttekontoret

Regulation (EC) No 1211/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) and the Office
Del av:

Siste nytt

Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 23.6.2010

Nærmere omtale

Red. anm.: Rettsakten ble i 2018 erstattet av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1971. Den vil derfor ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.1.2020)

BEREC [the Body of European Regulators for Electronic Communications] er en sammenslutning av europeiske regulatører, og erstatter tidligere ERG [the European Regulators Group]. [1] BEREC skal videreføre ERG sitt arbeid og har i tillegg fått en rekke nye ansvarsområder. Ekommarkedet i EU fremstår i dag som fragmentert, og markedspotensialet utnyttes ikke optimalt. Fremdeles blir felles regelverk tolket forskjellig i de ulike medlemsland og de nasjonale regulatørene benytter i for stor grad ulike virkemidler i sine markedsvedtak. Det overordnede formålet med opprettelsen av BEREC er derfor å sikre en mer ensartet anvendelse av det regulatoriske rammeverket og en harmonisert regulatorisk praksis, for derigjennom å bidra til utviklingen av et enhetlig indre marked på området for elektronisk kommunikasjon. Dette antas oppnådd ved å styrke samarbeidet mellom nasjonale regulatører (NRA) og mellom NRAer og Kommisjonen. BEREC er formelt sett et uavhengig, rådgivende organ uten myndighet til å ta beslutninger (og ikke en euro-regulatør slik som forslaget fra Kommisjonen opprinnelig gikk ut på). BEREC har heller ikke rettslig status som egen juridisk person. Dette skiller organet fra typiske fellesskapsbyråer som er opprettet på andre områder i EU. Det er likevel utvilsomt at BEREC vil få stor innflytelse på markedsreguleringen.

BERECs oppgaver

Det fremgår av forordningen artikkel 2 at BEREC, i kraft av sin ekspertise, skal ha følgende hovedoppgaver:

- Utvikle og videreformidle regulatorisk ”best practice” til NRAer, som for eksempel felles fremgangsmåter, metodologier og retningslinjer for anvendelse av det regulatoriske rammeverket

- Etter anmodning bistå NRAer i regulatoriske spørsmål

- Gi ikke-bindende uttalelser (”opinions”) til Kommisjonenes utkast til beslutninger, anbefalinger og retningslinjer

- Etter anmodning eller på eget initiativ utferdige rapporter og gi råd til Kommisjonen, samt gi uttalelser til Europaparlamentet og Rådet i alle spørsmål om elektronisk kommunikasjon

- Etter anmodning bistå Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen og NRAer i diskusjoner og utvekslinger med tredjeparter, og bistå Kommisjonen og NRAer med å formidle regulatorisk ”best practice” til tredjeparter

I artikkel 3 gis en nærmere presisering av BEREC sine oppgaver. Det følger av bestemmelsen at BEREC blant annet skal:

- Gi ikke-bindende uttalelser til Kommisjonen vedrørende NRAenes utkast til markedsvedtak (markedsavgrensning, utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling (SMP) og pålegg om regulatoriske virkemidler), jf. den endrede notifikasjonsprosedyren i rammedirektivet artikkel 7 og artikkel 7a. (utkast til enkeltvedtak som gjelder den såkalte sektorspesifikke konkurransereguleringen sendes i dag til Kommisjonen (ESA for vårt vedkommende) for eventuelle merknader/veto før vedtak fattes.)

- Gi uttalelser vedrørende Kommisjonens utkast til anbefalinger og/eller retningslinjer, jf. rammedirektivet artikkel 7b

- Gi uttalelser om utkast til anbefalinger om relevante produkt- og tjenestemarkeder, jf. rammedirektivet artikkel 15

- Gi uttalelser om Kommisjonens utkast til beslutninger om utpeking/analyse av transnasjonale markeder, jf. rammedirektivet artikkel 15

- Etter anmodning bistå NRAer i forbindelse med analyse av det relevante marked, jf. rammedirektivet artikkel 16

BEREC skal utføre sine oppgaver i tråd med prinsippene om uavhengighet, objektivitet og transparens. NRAene og Kommisjonen skal i størst mulig grad ta hensyn til (”take the utmoust account of”)BEREC sine uttalelser, anbefalinger, retningslinjer, råd og regulatorisk ”best practice”.

Det følger av det ovennevnte at BEREC vil få en formell rolle i forbindelse med NRAenes notifikasjon av utkast til markedsvedtak (markedsavgrensning, utpeking av tilbyder med sterk markedsstilling (SMP) og pålegg av virkemidler) ved at notifikasjoner også skal sendes til BEREC i tillegg til Kommisjonen og andre NRAer. NRAene må ta ”the utmost account of”Kommisjonens og BERECs eventuelle kommentarer (fase 1). Dersom Kommisjonen gir uttrykk for ”serious doubts” i forbindelse med utkast til markedsanalyse og/eller foreslåtte virkemidler, skal BEREC gi sine synspunkter vedrørende Kommisjonens innvendinger. Kommisjonen er da forpliktet til å ta ”the utmost account of” BEREC sine synspunkter i sin uttalelse (fase 2).

BERECs uttalelsesrett i den endrede notifikasjonsprosedyren gir organet en utvidet ”kompetanse” sammenlignet med tidligere ERG som ikke behandlet konkrete utkast til enkeltvedtak, og det antas at BERECs ikke-bindende ekspertuttalelser i praksis vil ha stor innflytelse på nasjonale markedsvedtak på området for elektronisk kommunikasjon (både når det gjelder markedsanalysen og hvilke tilbydere som skal anses for å ha sterk markedsstilling, og på bruken av virkemidler overfor disse tilbyderne).

BERECs organisering

Det fremgår av forordningen artikkel 4 (1) at BEREC skal bestå av ”the Board of Regulators” (styret). Bestemmelsen i artikkel 4 (2) slår videre fast at styret skal bestå av lederne for hver av de 27 NRAene i medlemsstatene i EU og at Kommisjonen gis anledning til å delta i møtene som observatør. Det fremgår videre av artikkel 4 (3) at NRAer fra EØS EFTA landene og kandidatland til EU møter kun har ”observatørstatus”. Styret skal ledes av en formann utnevnt at dets medlemmer. Avstemninger skal som hovedregel avgjøres med 2/3 flertall (med unntak for saker der BEREC vedtar sin innstilling (”opinion”) vedrørende utkast til markedsanalyse og SMP-vedtak notifisert av NRAene - da kreves bare simpelt flertall), og det nærmere arbeidet vil bli utført i ekspertgrupper. Styret skal utføre BERECs oppgaver slik de fremgår av artikkel 3, i tillegg til enkelte andre oppgaver (f.eks godkjenne budsjettet til driften av Støttekontoret). Styret har allerede vedtatt ”the rules of procedure”, som omfatter nærmere regler for stemmegivning, frister etc. BEREC er også i ferd med å utferdige et arbeidsprogram basert på I/ERG sitt arbeidsprogram for 2010.

The Office (Støttekontoret)

The Office (Støttekontoret – permanent sekretariat) er et fellesskapsorgan med status som juridisk person som skal yte faglig og administrativ bistand til BEREC (forberede saker). Støttekontoret har rettslig, administrativ og finansiell autonomi, og består av et forvaltningsutvalg (Management Committee) og en administrerende direktør. I forvaltningsutvalget sitter en representant per medlemsland, normalt lederen for de ulike NRAene. I tillegg vil det bli ansatt et fast personell på opptil 28 personer (18 vil bli ansatt på vanlig måte mens 10 vil bli utsendt fra nasjonale myndigheter). Finansiering av Støttekontoret vil skje dels over fellesskapsbudsjettet og dels ved frivillige bidrag fra medlemsstatene og/eller fra deres NRAer.

Det fremgår av artikkel 6 at Støttekontoret skal:

- Yte faglig og administrativ bistand til BEREC

- Hente inn informasjon fra NRAene og videreformidle denne informasjon i forbindelse med BEREC sine oppgaver slik de fremgår av artikkel 2 a og artikkel 3

- Spre ”best regulatory practice” blant NRAene i overensstemmelse med artikkel 2 a

- Bistå formannen med forberedelse av styrets (the Board of Regulators) arbeid

- Etablere ekspertarbeidsgrupper etter anmodning fra styret og yte bistand for å sikre at disse gruppene fungerer tilfredsstillende

[1] Etablert ved Kommisjonsbeslutning 2002/627/EF

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Forordningen ble vedtatt 25. november 2009 og publisert i the Official Journal of the European Union 18. desember 2009. Forordningen trådte i kraft 7. januar 2010 (Det fremgår av forordningen artikkel 26 i at den skal tre i kraft den 20. dagen etter publisering i OJ). Ettersom rettsakten er en forordning, har den øyeblikkelig horisontal og vertikal direkte virkning i medlemsstatene uten krav om nærmere inkorporering i nasjonal rett. Utførelsen av enkelte av BEREC sine oppgaver blir imidlertid utsatt frem til 25. mai 2011, som er fristen for medlemsstatene til å transponere det reviderte regulatoriske rammeverket i nasjonal rett (Endringsdirektivene 2009/140/EF og 2009/136/EF). I praksis betyr dette blant annet at COCOM [the European Commission`s Communications Committee] fortsatt vil ha som oppgave å gi ”opinions” til Kommisjonen vedrørende notifikasjonssaker (fase II), jf. rammedirektivet artikkel 7, men at denne funksjonen avløses av BEREC når det reviderte regulatoriske rammeverket får virkning. For øvrig har BEREC allerede startet sin møtevirksomhet.

EØS EFTA-landene har i lengre tid forhandlet om en tilpasningstekst med EU med sikte på innlemming av endringene i ekompakken (direktiv 2009/136 og 2009/140 samt forordning nr. 1211/2009) i EØS-avtalen. Grunnet uenighet om EØS EFTA-landenes deltakelse i BEREC har det imidlertid tatt lang tid å komme frem til enighet. EØS EFTA-landene har ønsket fulle deltakerrettigheter uten stemmerett i BEREC, mens EU-siden har vist til at EØS EFTA-landenes deltakelse i BEREC fremgår av forordningen som oppretter BEREC og at det ikke er mulig å oppnå fulle deltakerrettigheter uten stemmerett for EØS EFTA-landene med dagens ordlyd i BEREC-forordning.

Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptable for innlemming i EØS-avtalen med tilpasningstekst. Utkast til EØS-komitébeslutning ble oversendt EEAS i mai 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.11.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.11.2009
Anvendelsesdato i EU
07.01.2010
Erstattes av
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.03.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon