Samordning av garantier til beskyttelse av selskapsdeltakere og tredjepersoners interesser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/30/EU af 25. oktober 2012 om samordning av de garantier som kreves i medlemsstatene av selskaper som definert i artikkel 54, stk. 2, i Traktaten om Den europeiske unions virkemåte, for å verne selskapsdeltakeres og tredjemanns interesser når det gjelder stiftelsen av åpne aksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital, med det formål å gjøre slike garantier likeverdige

Directive 2012/30/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 54 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in respect of the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital, with a view to making such safeguards equivalent

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.7.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.2.2013)

Sammendrag av innhold
Direktivforslaget gjelder kodifisering av 2. direktiv med senere endringsdirektiver.

Vurdering
Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt. Reglene er allerede gjennomført i norsk rett og medfører ikke behov for lovendringer. Direktivet kan ikke ses å innebære administrative og økonomiske konsekvenser.

Status
Direktivet ble vedtatt 25. oktober 2012. Direktivet, som ble publisert i OJ 14. november 2012 (14.11.2012 OJ [2012] L 315), har trådt i kraft i EU.

Direktivet tilsvarer forslaget fremsatt som COM(2011)29. Dette forslaget var tidligere fremsatt i hhv COM(2008) 544 og COM(2010)388. Bakgrunnen for de endrede forslagene var at Kommisjonens juridiske enhet (Legal Service)tok opp spørsmål om forslaget var en ren kodifisering eller om forslaget også innebærer materielle endringer. Dette hadde sammenheng med at Kommisjonen, i lys av EU-domstolens avgjørelse 6. mai 2008 i sak C-133/06, anså det nødvendig å endre forslaget Artikkel 6(2), som tilsvarte Direktiv 77/91/EØF Artikkel 6(3). Endringen av Artikkel 6(2), som innebærer at det er inntatt en henvisning til EU-parlamentet, slik at både parlamentet og rådet gis kompetanse til å vurdere, og, hvis nødvendig, revidere direktivets minste kapitalkrav, er av materiell karakter og går utover ren kodifisering. Det måtte derfor fremsettes et endringsforslag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.02.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.10.2012
Anvendelsesdato i EU
04.12.2012
Hjemmel eller endrer
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 470-493
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.10.2013
Anvendes fra i Norge
26.10.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012L0030
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro