Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1236/2013 av 2. desember 2013 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet "rullende materiell - godsvogner" i jernbanesystemet i Den europeiske unionen og om endring av forordning (EU) nr. 321/2013

Commission Regulation (EU) No 1236/2013 of 2 December 2013 concerning the technical specification for interoperability relating to the subsystem 'rolling stock - freight wagons' of the rail system in the European Union and amending Regulation (EU) No 321/2013

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.05.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.06.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1236/2013 av 2. desember 2013 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne for delsystemet «rullende materiell - godsvogner» i jernbanesystemet i Den europeiske unionen og om endring av forordning (EU) nr. 321/2013 (forordningen) gjelder en del endringer i de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne som fremgår av vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013 (TSI WAG). Disse endringene er vedtatt hovedsaklig som følge av den tekniske utviklingen og for å oppdatere TSI WAG i forhold til øvrig relevant regelverk og oppdaterte bransjenormer.

Endringene går for det første ut på at artikkel 8(4) i kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013 får ny ordlyd. Den nye bestemmelser er knyttet til innføringen av krav til standardisert sluttsignal for godsvogner. Sluttsignal for godstog/-vogner blir en samtrafikkomponent, og det innføres en overgangsordning på ett år for at nylig produserte sluttsignaler skal omfattes av EF-verifiseringserklæring.

Videre er det angitt en rekke mindre endringer i TSI WAG. Disse kan oppsummeres som følger:
• Virkeområdet utvides til å gjelde hele jernbanesystemet i EU, som angitt i samtrafikkdirektivet 2008/57/EF
• En del formuleringer av de tekniske kravene justeres eller endres for å oppdatere dem mot nye bransjenormer
• En ny operasjonell regel som bl.a. går ut på at man må beskrive de tillatte klimamessige forholdene godsvogna er ment å gå under
• Nye henvisninger til typeregisteret (se beslutning 2011/665/EU)
• Enkelte endrede verifiseringsfremgangsmåter

Merknader
Forordningen (som de andre TSIene) er gitt med hjemmel i direktiv 2008/57/EF (samtrafikkdirektivet) kapittel II. Samtrafikkdirektivet er gjennomført i norsk rett ved samtrafikkforskriften, fastsatt av Samferdselsdepartementet. TSIer som tas inn i EØS-avtalen gjennomføres i norsk rett ved forskrifter fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i samtrafikkforskriften § 3.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 321/2013, som blir endret i forordningen, ble inntatt i EØS-avtalen ved beslutning 20/2014 den 14. februar 2014. Statens jernbanetilsyn gjennomførte kommisjonsforordning 321/2013 nasjonalt med hjemmel i samtrafikkforskriften § 3 ved forskrift 21. juni 2013 nr. 741 om gjennomføring av TSI rullende materiell - godsvogner på det nasjonale jernbanenettet. Bakgrunnen var å få på plass oppdaterte harmoniserte bestemmelser samtidig som EU for å forenkle tillatelsesprosessen for godsvogner, særlig godsvogner som er utformet med tanke på trafikk i Norge og Sverige.

Ved gjennomføringen av kommisjonsforordningen i Norge har forskrift om gjennomføring av TSIgodsvogner på det nasjonale jernbanenettet blitt endret.

Sakkyndige instansers merknader
Utkastet til forordning som Kommisjonen har vedtatt er utarbeidet av en arbeidsgruppe i Det europeiske jernbanebyrå (ERA) der Statens jernbanetilsyn har vært representert. Representanter for de registrerte bransjeorganisasjonene har også deltatt i arbeidsgruppa.

Forordningen har ikke vært på nasjonal høring i Norge. Statens jernbanetilsyn mener forordningen får få administrative konsekvenser for Norge. Samlet sett innebærer forordningen enklere og bedre løsninger for utformingen av og verifisering av godsvogner. Statens jernbanetilsyn antar at disse endringene ikke gir negative økonomiske konsekvenser i Norge for private aktører sammenlignet med om forordningen ikke gjennomføres i norsk rett. Videre gir forordningen ubetydelige økonomiske konsekvenser for offentlige myndigheter.

Vurdering
Gjennomføring av kommisjonsforordningen i norsk rett vil ikke medføre nevneverdige administrative og økonomiske byrder. Selve gjennomføringen krever minimalt av ressurser for Statens jernbanetilsyn. Det er en fordel at TSIen følger den teknologiske utviklingen og at den oppdateres mot de gjeldende bransjenormene. Det må derfor legges til grunn en positiv kost-nytteverdi av en eventuell gjennomføring i norsk rett.

Kommisjonsforordningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge. Forordningen faller inn under Gruppe 2 ettersom det kreves forskriftsendring. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Status
Forordningen ble fastsatt av Kommisjonen 2. desember 2013 og publisert i EU-tidende 4. desember 2013. Den trådte i kraft i EU 1. januar 2014. Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-Komiteens beslutning nr. 92/2014 16. mai 2014. Forordningen ble implementert i norsk rett ved forskrift om endring av forskrift 17. februar 2014 nr. 188 om gjennomføring av TSI-rullende materiell - godsvogner på det nasjonale jernbanenettet som ble vedtatt og trådte i kraft 19. mai 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.12.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 297-302
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.05.2014
Anvendes fra i Norge
19.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1236
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro