Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2014/106/EU av 5. desember 2014 om endring av vedlegg V og VI til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem

Commission Directive 2014/106/EU of 5 December 2014 amending Annexes V and VI to Directive 2008/57/EC of the European Parliament and of the Council on the interoperability of the rail system within the Community

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.05.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv 2014/106/EU som endrer vedlegg V og vedlegg VI i direktiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i Fellesskapets jernbanesystem (samtrafikkdirektivet), ble publisert i OJ 12. desember 2014. Direktivet innebærer en klargjøring av innholdet i vedlegg V om erklæring om verifisering av delsystemer og vedlegg VI om fremgangsmåte for verifisering av delsystemer. Endringene i vedlegg V er rettet mot den som utsteder EF-verifiseringserklæringen, men vil også ha betydning for teknisk kontrollorgans verifiseringer.

I vedlegg V er det foretatt en tydeliggjøring av formalkrav som skal inn i EF-verifikasjonserklæringen, både for nye delsystemer og ved endringer av eksisterende delsystemer. Videre åpnes det for å ta med eventuelle supplerende verifikasjoner. Slike verifikasjoner vil ha et begrenset gyldighetsområde.

Vedlegg VI er noe omstrukturert, og er en tydeliggjøring av gjeldende vedlegg. Det er ikke foretatt endringer av materiell betydning.

Direktivet skal være gjennomført i medlemslandene senest 1. januar 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) vedlegg V og VI blir erstattet av vedlegg V og VI i kommisjonsdirektiv 2014/106/EU. Forskriften er fastsatt av Samferdselsdepartementet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å ha særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser hverken for det private eller det offentlige, da endringene i hovedsak går ut på presiseringer og utdypning av eksisterende prosesser..

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet har ikke vært på høring.

Vurdering
Ettersom direktivet innebærer en en klargjøring tydeliggjøring av formalkrav samt omstrukturering er det ikke gjort endringer av særlig materiell betydning. Det antas at regelverket vil bli mer tilgjengelig for aktørene med de fastsatte endringene.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel og ble gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 30. april 2015 om endring i forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). Forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2016.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
05.12.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2015
Anvendes fra i Norge
01.01.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0106
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro