Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om EF-erklæringer og -sertifikater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/250 av 12. februar 2019 om malene for EF-erklæringer og -sertifikater for samtrafikkomponenter og delsystemer, om malen for erklæring av samsvar med en godkjent type jernbanekjøretøy, om fremgangsmåten for EF-verifisering for delsystemer i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/797, og om oppheving av forordning (EU) nr. 201/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/250 of 12 February 2019 on the templates for ‘EC’ declarations and certificates for railway interoperability constituents and subsystems, on the model of declaration of conformity to an authorised railway vehicle type and on the ‘EC’ verification procedures for subsystems in accordance with Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council and repealing Regulation (EU) No 201/2011

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen innebærer endring av skjema for samsvarserklæringer og sertifikater for samtrafikkomponenter og delsystemer i henhold til nytt samtrafikkdirektiv (2016/797) artiklene 9(4), 15(9) og 24(4). Dette er skjemaer som benyttes av tekniske kontrollorgan (NoBoer) i forbindelse med verifisering av om samtrafikkomponenter og delsystemer er i henhold til de grunnleggende kravene i relevante TSIer (tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet)

Dagen ordning som er forskriftsfestet gjennom forskrift om typesamsvarserklæring gjelder kun kjøretøy. I og med at utkastet gjelder samtrafikkomponenter og delsystemer generelt innebærer det en utvidelse av dagens ordning. I tillegg inneholder utkastet en bestemmelse om mellomliggende (foreløpig) verifisering.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring i norsk rett forutsetter at direktiv 16/797 (samtrafikkdirektivet) gjennomføres i norsk rett.

En eventuell gjennomføring skjer ved at forordningen tas direkte inn som forskrift. og erstatter forskrift 15. februar 2012 nr. 148 om typesamsvarserkæring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen anses å ikke ha negative økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen

Vurdering
Dette er en endring som antas å være fordelaktig og ukomplisert.

Status
Forordningen er publisert i EU-tidende 16. februar 2019, og trådte i kraft i alle medlemsstatene 16. juni 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.02.2019
Anvendelsesdato i EU
16.06.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.09.2021