Såvare av grønnsaker: endringsbestemmelser om botanisk navn på tomater

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2013/45/EU av 7. august 2013 som endrer rådsdirektiv 2002/55/EU, 2008/72/EU og kommisjonsdirektiv 2009/145/EU når det gjelder botanisk navn på tomat

Commission Implementing Directive 2013/45/EU of 7 August 2013 amending Council Directives 2002/55/EC and 2008/72/EC and Commission Directive 2009/145/EC as regards the botanical name of tomato

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 01.04.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler endring av vitenskapelig navn på tomat fra Lycopersicon esculentum Mill. til Solanum lycopersicum L. i rådsdirektivene 2002/55/EF, 2008/72/EF og kommisjonsdirektiv 2009/145/EF som omhandler produksjon og omsetning av formeringsmateriale av grønnsaker. Frist for gjennomføring er satt til 1. mars 2014.

Merknader
Rettsakten er hjemlet i rådsdirektiv 2002/55/EF av 13. juni 2002 om handel med grønnsaksfrø og rådsdirektiv 2008/72/EF om handel med vegetativt formeringsmateriale av grønnsaker. Rådsdirektiv 2008/72/EF er ikke en del av EØS-avtalen.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift av 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det produseres ikke tomatfrø i Norge. Mye tomatfrø importeres fra andre land og omsettes i Norge uten at varen merkes om. De virksomhetene som importerer tomatfrø til Norge, for å pakke om i mindre pakninger, må endre latinsk navn på merkingen av produktet. Dette anses som en endring uten konsekvenser av betydning. Rettsakten antas for øvrig heller ikke å få administrative og økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, er Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.08.2013
Gjennomføringsfrist i EU
01.05.2014
Anvendelsesdato i EU
01.05.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.11.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2014
Anvendes fra i Norge
25.03.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013L0045
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro