Såvarer: forsøk med forhøyet partistørrelse

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/667/EU av 4. november 2010 om endring av kommisjonsvedtak av 2007/66/EF hva gjelder et tidsbegrenset forsøk vedrørende forhøyet maksimumsvekt på et parti av visse fôrvekster i henhold til direktiv 66/401/EF

Commission Decision 2010/667/EU of 4 November 2010 amending Decision 2007/66/EC on a temporary experiment with regard to increasing the maximum weight of a lot of certain fodder plant seeds under Council Directive 66/401/EEC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsbeslutning 2007/66/EF slik at gjennomføringen av et tidsbegrenset forsøk forlenges fram til 1. januar 2014. Forsøket skulle opprinnelig vare fram til juni 2012. I forsøksperioden tillates en maksimum partivekt på 25 tonn for enkelte arter. I henhold til direktiv 66/401/EØF er den øvre grensen for vekten av et såvareparti av disse artene satt til 10 tonn. Forutsetningen for et slikt forsøk er bl.a. at såvarevirksomhetene som benytter seg av økte partivekter, innarbeider særlige prosedyrer i sitt kvalitetssystem, og at man deltar i de felles prøvetakings- og analyseopplegg som skal gjennomføres for å dokumentere resultatene. Det enkelte medlemsland avgjør selv om det vil delta i forsøket. Medlemsland som deltar i forsøket, skal avlegge årlig rapport til Kommisjonen.

Merknader
Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Bakgrunnen for forsøket er ønsket om å kunne drive en mer rasjonell og kostnadseffektiv produksjon av såvarer. Ved å kunne benytte større partier vil kostnader ved bl.a. varehåndtering og analyser kunne reduseres. Med de store sammenhengende kontraktarealer for frøproduksjon som finnes i en del EU-land, høstes det langt større råvarepartier enn dagens partivektbegrensning legger opp til. Det vil imidlertid i slike større såvarepartier kunne være betydelige problemer med tilstrekkelig homogenitet iht. gjeldende kvalitetskrav (renhet, spiring), og det er derfor nødvendig å gjennomføre forsøk for å kunne dokumentere hvorvidt kvalitetskravene kan oppfylles i disse partiene. Norsk såvareproduksjon baseres naturlig nok på relativt små arealer, og det vil sjelden oppnås partier over 10 tonn. Det kan imidlertid være mulig i visse tilfeller, f.eks. for timotei. Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. Norge har hittil ikke deltatt i forsøket og det er også svært lite sannsynlig at Norge vil gjøre det i tida fram til 2014. Rettsakten får derfor trolig ingen praktiske konsekvenser for Norge, og den får dermed heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omrsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.11.2010
Anvendelsesdato i EU
24.11.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 625-625
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2011
Anvendes fra i Norge
11.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0667
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro