Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser for 2015-2019

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2014/746/EU av 27. oktober 2014 som fastsetter, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF, en liste over sektorer og delsektorene som anses utsatt for en betydelig risiko for karbonlekkasje for perioden 2015 til 2019

Commission Decision 2014/746/EU of 27 October 2014 determining, pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, a list of sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage, for the period 2015 to 2019

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.9.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.11.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er hjemlet i EUs kvotedirektiv 2003/87/EU Artikkel 10a nr 13. EUs kvotedirektiv er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Ifølge EUs kvotedirektiv 2003/87/EU skal auksjonering være det grunnleggende prinsippet for fordelingen av utslippskvoter. For å redusere risikoen for karbonlekkasje (flytting av utslipp til land eller regioner uten utslippsrestriksjoner) åpner kvotedirektivet for å tildele vederlagsfrie kvoter til nærmere bestemte sektorer og produkter. Virksomheter som produserer produkter som anses som utsatt for en signifikant risiko for karbonlekkasje vil få tildelt kvoter vederlagsfritt tilsvarende 100 % av en utslippsstandard (benchmark) som fastsettes for hvert produkt i samsvar med reglene i direktivet. Utslippsstandarden skal som utgangspunkt baseres på de 10 % mest effektive virksomhetene innenfor en sektor.

Produktene eller sektorene som anses utsatt for karbonlekkasje settes opp på en liste som fastsettes hvert femte år, jf. paragraf 14 til 17 i Artikkel 10a av kvotedirektivet. Vurderingen av om en sektor anses utsatt for karbonlekkasje gjøres hovedsakelig på bakgrunn av kvantitative kriterier angitt i EUs kvotedirektiv artikkel 10a nr 14 til 16. Vurderingen tar blant annet utgangspunkt i handelsintensiteten med tredjeland og hvorvidt en sektor eller undersektor kan sende den ekstra kostnaden (både den direkte kostnaden, som skyldes kvoteprisen og den indirekte kostnaden, som skyldes økningen i elektrisitetsprisen som følge av innføringen av kvotesystemet) videre til produktprisene uten å miste signifikante markedsandeler. Det er åpnet for å legge til, men ikke til å fjerne, sektorer eller undersektorer på listen på grunnlag av en kvalitativ vurdering, jfr artikkel 10a nr 17.

Den første listen over karbonlekkasjeutsatte sektorer ble vedtatt for 2013 og 2014 gjennom kommisjonsbeslutning 2010/2/EU. Beslutning 2014/746/EU opphever og erstatter beslutning 2010/2/EU, og gjelder for perioden 2015 til 2019. Beslutningen innebærer en utvidelse av listen over karbonlekkasjeutsatte sektorer sammenlignet med listen i beslutning 2010/2/EU. Samtidig er to sektorer fjernet fra listen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil kreve endring av klimakvoteforskriften vedlegg 15.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsbeslutningen anses ikke å ha vesentlige administrative og økonomiske konsekvenser for den norske staten. Norske bedrifter som er omfattet av karbonlekkasjelisten vil få økt tildeling av gratiskvoter og dermed en lavere økonomisk belastning som følge av kvoteplikten. To sektorer er fjernet fra den oppdaterte listen: Produksjon av finérplater og andre bygnings- og møbelplater av tre samt saging, høvling og impregnering av tre. Norske kvotepliktige virksomheter innenfor disse to sektorene vil bli påvirket av beslutningen ved at de vil få lavere tildeling av gratiskvoter for perioden 2015-2020. Disse kan dermed få en økt økonomisk belastning.

Sakkyndige instansers merknader
EØS-notatet er behandlet på skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljøsaker, der Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landsbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.10.2014
Anvendelsesdato i EU
18.11.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 22.3.2018, p. 245-255
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.09.2015
Anvendes fra i Norge
16.09.2015
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0746
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro