Sektorer utsatt for karbonlekkasje

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/2/EU av 24. desember 2009 som fastsetter, i samsvar med direktiv 2003/87/EF, en liste over sektorer og undersektorer som er ansett som utsatt for en signifikant risiko for karbonlekkasje

Commission Decision 2010/2/EU of 24 December 2009 determining, pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, a list of sectors and subsectors which are deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage

Siste nytt

EØS-komitevedtak 24.7.2012 (skriftlig prosedyre)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.10.2012)

Sammendrag av innhold
Ifølge Direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) og Direktiv 2009/29/EF (det reviderte kvotedirektivet) skal auksjonering være det grunnleggende prinsippet for fordelingen av utslippskvoter. For å redusere risikoen for karbonlekkasje (flytting av utslipp til land eller regioner uten utslippsrestriksjoner) åpner kvotedirektivet for å tildele vederlagsfrie kvoter til nærmere bestemte sektorer og produkter. Virksomheter som produserer produkter som anses som utsatt for en signifikant risiko for karbonlekkasje vil få tildelt kvoter vederlagsfritt tilsvarende 100 % av en utslippsstandard (benchmark) som fastsettes for hvert produkt i samsvar med reglene i direktivet. Utslippsstandarden skal som utgangspunkt baseres på de 10 % mest effektive virksomhetene innenfor en sektor.

Produktene eller sektorene som anses utsatt for karbonlekkasje settes opp på en liste som fastsettes hvert femte år, jf. paragraf 14 til 17 i Artikkel 10a av kvotedirektivet. Kriteriene er i hovedsak kvantitative, og tar blant annet utgangspunkt i handelsintensiteten med tredjeland og hvorvidt en sektor eller undersektor kan sende den ekstra kostnaden (både den direkte kostnaden, som skyldes kvoteprisen og den indirekte kostnaden, som skyldes økningen i elektrisitetsprisen som følge av innføringen av kvotesystemet) videre til produktprisene uten å miste signifikante markedsandeler. Det er åpnet for å legge til, men ikke til å fjerne, sektorer eller undersektorer på listen på grunnlag av en kvalitativ vurdering.

164 sektorer er foreløpig på listen. Noen sektorer er foreløpig ikke vurdert, og kan bli lagt til i 2010, så fremt sektorene oppfyller kriteriene. Listen gjelder for 2013-2014, men kan bli endret avhengig av utfallet av de internasjonale klimaforhandlingene.

Merknader
Rettsakten er hjemlet i det reviderte kvotedirektivet 2009/29/EF. Kommisjonsbeslutningen anses ikke å ha vesentlige administrative og økonomiske konsekvenser for Norge. Det vises imidlertid til omtale av administrative og økonomiske konsekvenser under EØS-notat for direktiv 2009/29/EF (det reviderte kvotedirektivet). Norske bedrifter som er omfattet av karbonlekkasjelisten vil få økt tildeling av gratiskvoter og dermed en lavere økonomisk belastning som følge av kvoteplikten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for miljø 8. mars 2010, der den ble funnet EØS-relevant og akseptabel. Følgende departementer er representert i Spesialutvalget for miljøsaker: Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet. Rettsakten ble også vurdert sammen med Direktiv 2009/29/EF (det reviderte kvotedirektivet) i den interdepartementale arbeidsgruppen under EØS-spesialutvalg for miljø.

Status
Beslutningen ble vedtatt 24. desember 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.12.2009
Anvendelsesdato i EU
22.01.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 17.11.2016, p. 620-628
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
26.07.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.07.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.07.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0002
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro