Sertifikatordning for import av spirer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 704/2014 av 25. juni 2014 om endring av forordning (EU) nr. 211/2013 av 11 mars 2013 om sertifikatkrav ved import til EU av spirer og frø til spireproduksjon

Commission Regulation (EU) No 704/2014 of 25 June 2014 amending Regulation (EU) No 211/2013 on certification requirements for import into the Union of sprouts and seeds intended for the production of sprouts

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 01.08.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.8.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten innfører en overgangsordning som endrer forordning (EU) nr. 211/2013 om sertifikatkrav ved import av spirer og frø beregnet til produksjon av spirer. Endringen gjelder for import av frø.

Kommisjonen har etter inspeksjon i visse tredjeland avdekket at disse lands ansvarlige myndigheter ikke klarer å verifisere at frøene er produsert i samsvar med kravene i næringsmiddelhygieneforordningen (EF) nr. 852/2004, vedlegg I del A, noe det er krav til i forordning (EU) nr. 211/2013. Dette hindrer import av frø til EU/EØS for produksjon av spirer. På bakgrunn av dette fastsetter kommisjonen en overgangsordning som skal forenkle import av frø i perioden frem til 1. juli 2015, og samtidig gi berørte virksomheter i tredjeland tid til å oppgradere sine produksjonsanlegg. Sertifikatet i forordning (EU) nr. 211/2013 endres slik at man kan importere frø uten at eksportør oppfyller kravene i næringsmiddelhygieneforordningen, ved i stedet å teste frøene for Enterobacteriaceae før eksport til unionen. Testrapporten skal sendes sammen med sertifikatet og verifisere et testresultat på <1000 cfu/g >Enterobacteriaceae.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Frøene testes for Enterobacteriaceae i eksportlandet og rettsakten gir derfor ingen økonomiske eller administrative byrder for Mattilsynet eller næringen

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 13. juni 2013 nr. 610 om import av spirer og frø til spireproduksjon.

Rettsakten går etter forenklet prosedyre og sendes derfor ikke ut på høring.

Vurdering
Rettsakten gjør det mulig å importere frø til spireproduksjon til EU, til tross for at virksomhetene i tredjeland ikke produserer dem i henhold til forordning (EF) nr. 852/2004. Kommisjonen har som alternativ til etterlevelse av 852/2004, valgt å innføre en mikrobiologisk prøve av berørte frøpartier. Mattilsynet anser dette som akseptabelt.

Den mikrobiologiske prøven testes for Enterobacteriaceae i eksportlandet og rettsakten gir derfor ingen økonomiske eller administrative byrder for Mattilsynet eller næringen.

Status
Rettsakten trer i kraft i EU 15. juli 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.06.2014
Anvendelsesdato i EU
16.07.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.07.2014
Anvendes fra i Norge
30.07.2014