Seter, setefester og hodestøtter i motorvogner

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/39/EF av 7. september 2005 om endring av rådsdirektiv 74/408/EØF om motorvogner med hensyn til seter, setefester og hodestøtter

Directive 2005/39/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 amending Council Directive 74/408/EEC relating to motor vehicles with regard to the seats, their anchorages and head restraints

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 22.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.12.2009)

Sammendrag av innhold
Direktivet endrer rådsdirektiv 74/408/EØF, sist endret ved kommisjonsdirektiv 96/37/EF, som ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 62/97 av 4. oktober 1997. Direktivene om bil­belter, om disses festepunkter og om seter, endres samtidig med tanke på obligatorisk krav om bilbelter i alle kategorier biler. Bakgrunnen for direktivet om forbud mot sideveis seter er at disse anses utrygge, og at det heller ikke finnes beltesystemer som gjør transport i slike seter trygge. Samtidig er montering av sideveis seter unntatt i biler med en spesiell anvendelse, f. eks. ambulanser.

Direktivets artikkel 2 har tre datoer for innføring: Fra 20. april 2006 skal medlemslandene akseptere biler godkjent etter direk­tivet. Fra 20. oktober 2006 skal nye typer biler i de aktuelle grupper biler oppfylle bestem­melsene i direktivet. Fra 20. oktober 2007 skal alle nye biler tilhørende allerede eksisterende typer opp­fylle bestemmelsene i direktivet.

Status
Forskrift 4. oktober 1994 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) har i kap.16 bestemmelser om bilbelter og disses festepunkter. Her er rådsdirektiv 74/408/EØF, som senest endret ved kommisjonsdirektiv 96/37/EF, innarbeidet.

Ved kunngjøring av endringsforskrift er direktiv 2005/39/EF implementert i kjøretøyforskriften §§ 18-1 og 18-2.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.09.2005
Gjennomføringsfrist i EU
21.04.2006
Anvendelsesdato i EU
21.04.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 16.7.2009, p. 65-67
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2006
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2006
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2006

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005L0039
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro