Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/896/EU av 10. desember 2014 om formatet for meddelelse av informasjon fra medlemslandene om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU om kontroll med risikoen for storulykker med farlige stoffer

Commission Implementing Decision 2014/896/EU of 10 December 2014 establishing the format for communicating information from Member States on the implementation of Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council on the control of major-accident hazards involving dangerous substances

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.05.2015)

Sammendrag av innhold
I henhold til artikkel 21 nr. 2 i direktiv 2012/18/EU om kontroll med risikoen for storulykker med farlige stoffer, skal medlemsstatene avgi en rapport om gjennomførelsen av direktivet senest 30. september 2019 og deretter hvert fjerde år. Direktiv 2012/18/EU er i prosess for innlemmelse i EØS-avtalen.

Europakommisjonen har utarbeidet et spørreskjema som fastlegger hvilke opplysninger medlemsstatene skal avgi i forbindelse med rapporteringen, jf. artikkel 1 i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/896/EU. Spørreskjemaet følger som eget vedlegg til beslutning 2014/896/EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for samfunnssikkerhet.

Vurdering
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap deltar i CCA-møter (Committee of Competent Authorities), er kjent med endringene og har gitt innspill i prosessen.

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 10. desember 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.12.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 399-402
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0896
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro