Shortsalgforordningen: endringsbestemmelser om terskelen for rapportering av betydelige netto shortposisjoner i aksjer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/27 av 27. september 2021 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 med hensyn til tilpasning av den relevante terskelen for melding om betydelige korte nettoposisjoner i aksjer

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/27 of 27 September 2021 amending Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the adjustment of the relevant threshold for the notification of significant net short positions in shares

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.6.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen er utfyllende regler til shortsalgforordningen (forordning 236/2012).

I henhold forordning 236/2012 artikkel 5 skal fysisk eller juridisk person som har en netto shortposisjon i aksjer i selskap opptatt til notering på en handelsplass underrette vedkommende myndighet når posisjonen når, eller faller under 0,2% av det berørte selskaps utstedte aksjekapital, og hvert steg på 0,1% over dette. Det følger av forordning 236/2012 artikkel 5 nr. 4 at Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter om endring av tersklene. Delegert Kommisjonsforordning (EU) 2022/27 endrer rapporteringsterskelen til 0,1% av det berørte selskaps utstedte aksjekapital, og hvert steg på 0,1% over dette.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten må gjennomføres i norsk rett ved inkorporering, det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som henholdsvis lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av forordningen innebærer at innehavere av netto shortposisjonervil ha plikt til å rapportere flere netto shortposisjoner til Finanstilsynet. Gjennomføringen av forordningen vil imidlertid ikke få administrative og økonomiske konsekvenser av betydning for Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt i EU med ikrafttredelse 31. januar 2022. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
27.09.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.09.2021
Anvendelsesdato i EU
31.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.02.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2023
Anvendes fra i Norge
01.08.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0027
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro