Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser om nettoposisjoner i aksjer m.m.

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 827/2012 av 29. juni 2012 om tekniske standarder vedrørende fremgangsmåten for offentliggjøring av nettoposisjoner i aksjer, formatet for opplysninger som skal rapporteres til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet angående korte nettoposisjoner, typer av avtaler, ordninger og tiltak for å sikre på tilstrekkelig måte at aksjer eller statsobligasjoner er tilgjengelige for avvikling, og datoen og perioden for bestemmelse av hovedhandelsplassen for en aksje i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om short-selling og visse sider av credit default swaps

Commission Implementing Regulation (EU) No 827/2012 of 29 June 2012 laying down implementing technical standards with regard to the means for public disclosure of net position in shares, the format of the information to be provided to the European Securities and Markets Authority in relation to net short positions, the types of agreements, arrangements and measures to adequately ensure that shares or sovereign debt instruments are available for settlement and the dates and period for the determination of the principal venue for a share according to Regulation (EU) No 236/2012 of the European Parliament and of the Council on short selling and certain aspects of credit default swaps

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 827/2012 av 29. juni 2012 med utfyllende bestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og enkelte sider ved kredittbytteavtaler vedtatt 14. mars 2012 ("shortsalgforordningen").

Denne gjennomføringsforordningen inneholder utfyllende regler om:

• fremgangsmåten for offentliggjøring av netto shortposisjoner i aksjer og i statsgjeld, og formatet for de opplysninger som de kompetente myndigheter skal inngi til den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) vedrørende slike netto shortposisjoner, og er gitt i medhold av artikkel 9 (6) og artikkel 11 (4) i shortsalgforordningen.

• hvilke typer av avtaler/ordninger/arrangementer som i tilstrekkelig grad anses for å sikre rettidig levering, og er gitt i medhold av artikkel 12 (2) og artikkel 13 (5) i shortsalgforordningen. De aktuelle avtalene må være inngått før shortsalget, dekke hele shortposisjonen og gjelde helt til oppgjørstidspunktet. Dette har sammenheng med kravet i shortsalgforordningen om at shortsalg må være dekket.

• fremgangsmåten for å avgjøre hvilke aksjer som har sitt hovedomsetningssted utenfor EU (og således faller inn under unntaksbestemmelsen i shortsalgforordningen artikkel 16), fristen for å underrette ESMA om slike aksjer og fra når listen over slike aksjer skal gjelde, og er gitt i medhold av artikkel 16 (4) i shortsalgforordningen.

Vurdering
Eventuell innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring av eventuelle EØS-regler som svarer til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) Nr. 827/2012 må ses i sammenheng med innlemmelse og gjennomføringen av shortsalgforordningen.

Gjennomføring av EØS-regler som svarer til shortsalgforordningen og gjennomføringsforordning (EU) nr. 827/2012, og de øvrige rettsaktene som utfyller shortsalgforordningen, vil kreve endringer i verdipapirhandelloven og -forskrift.

Status
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) Nr. 827/2012 ble vedtatt i EU 29. juni 2012, og har trådt i kraft i EU. Shortsalgforordningen, som Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) Nr. 827/2012 gir utfyllende regler til, trådte i kraft 1. november 2012 i EU, men er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.06.2012
Anvendelsesdato i EU
01.11.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 407-414
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning (EU) No 236/2012) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2016
Anvendes fra i Norge
01.01.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0827
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro