Sikerhetslisteforordningen om luftfartsselskaper underlagt driftsforbud

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 av 22. mars 2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet

Commission Regulation 474/2006 of 22 March 2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community referred to in Chapter II of Regulation 2111/2005 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.12.2007

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.8.2007)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste ("svarteliste") over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, gir de grunnleggende reglene knyttet til opprettelsen av fellesskapslisten, hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av svartelisten skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen og hvordan operatøren har rett til å forsvare seg. Hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud beskrives også.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 er den første av til nå fem Kommisjonsforordninger (Kommisjonsforordning 474/2006, er senere endret ved Kommisjonsforordningene: 910/2006, 1543/2006, 235/2007 og 787/2007), som medfører oppdateringer av den første forordningen med en fellesskapsliste over operatører som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet. Alle disse kommisjonsforordningene er vedtatt med hjemmel i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005.

Kort om de enkelte Kommisjonsforordningene:

• Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006: Dette er den første svartelisten, hvor det både inkluderes enkeltoperatører og alle operatører som har AOC utstedt i et konkret land. Fortalen inneholder en gjennomgang av begrunnelsen til at flyselskapet blir inkludert på listen. I de tilfeller alle operatører fra et konkret land settes på listen, skyldes dette at det er avdekket seriøse mangler hos landets luftfartsmyndighet og med deres evne til å utføre tilsyn med operatører registrert der. Det er også avdekket flere tilfeller der land blir benyttet som "bekvemmelighetsland", dvs. at selskapet ikke har størsteparten av sin forretningsvirksomhet i landet som har utstedt AOCen, og dermed ikke oppfyller kravene ICAOs Annex 6. Svartelisten er delt i to bilag. Bilag A består av flyselskaper som er underlagt et totalt driftsforbud for flygninger innenfor Fellsskapet. Bilag B består av flyselskaper som har restriksjoner på operasjoner innenfor Fellesskapet.

• Kommisjonsforordning (EF) nr. 910/2006: Dette er den første oppdateringen av gjeldende svarteliste, og fortalen beskriver hvordan prosedyrene for oppdatering er fulgt. Videre går fortalen konkret inn på begrunnelsen bak de enkelte selskaper, og der det var aktuelt, den presentasjon AOC-holders myndighet ga. Også denne listen består av bilag A og B.

• Kommisjonsforordning (EF) nr. 1543/2006: Dette er den andre oppdateringen av svartelisten. Fortalen inneholder også her en beskrivelse av prosedyrene som er fulgt før oppdatering. Spesielt interessant for Norge ved denne oppdateringen var den konsultasjonen som ble holdt med Pakistan International Airlines (PIA) og det pakistanske CAA. Det viser seg at flere land har oppdaget systematiske sikkerhetsproblemer med selskapet. Etter høringen av selskapet er det enighet om at de skal fremlegge en fremdriftsplan for å rette påviste mangler, og at pakistansk CAA skal etablere en actionplan som viser at de skal inspisere og følge opp selskapet bedre. PIA ble ikke inkludert på listen ved denne oppdateringen. Det var også interessante diskusjoner knyttet til det russiske selskapet Pulkovo.

• Kommisjonsforordning (EF) nr. 235/2007: Dette er den tredje oppdateringen av svartelisten. Fortalen beskriver hvilke prosedyrer som er fulgt før oppdateringen. For Norges del er det denne gang spesielt interessant at PIA blir inkludert i bilag B, dvs. på listen over flyselskaper med restriksjoner på operasjoner i Fellsskapet. For PIAs del dreier dette seg om at de ikke tillates å fly med sine A 310 og B-747 - maskiner inn i Fellesskapet, på grunn av systematiske sikkerhetsmangler ved disse flytypene. Selskapet tillates imidlertid å fly med B-777- maskinene, som er av nyere dato og bedre vedlikeholdt. Videre er det grunn til å knytte noen kommentarer til utviklingen når det gjelder operatører registrert i Russland. Russland har med bakgrunn i informasjon mottatt av Kommisjonen, innført operasjonelle restriksjoner på ni russiske AOC-holdere. Disse tillates nå ikke å utføre flygninger på Europa med mindre de har fått en tillatelse fra russiske myndigheter og nasjonalt CAA der flyet skal lande. Disse restriksjonene er begrunnet i selskapenes systematiske sikkerhetsmangler, og deres manglende evne til å utbedre påviste feil.

• Kommisjonsforordning (EF) nr. 787/2007: Dette er den fjerde oppdateringen av svartelisten. Fortalen beskriver hvilke prosedyrer som er fulgt før oppdateringen. Ved denne oppdateringen av listen er det grunn til å merke seg den nye situasjonen knyttet til PIA. Det er nå tilkjennegitt store forbedringer i selskapet og i oppfølgingen av det ved det pakistanske CAA. Selskapet tillates nå, på enkelte vilkår, å fly med større deler av flåten på Europa. Vedrørende Bulgaria må det nevnes at landet har trukket tilbake fem AOCer, begrunnet i at det er avdekket systematiske sikkerhetsmangler på flyene. Det er også innført driftsrestriksjoner på et selskap. Moldova har trukket tilbake åtte AOCer. Russland viderefører de operasjonelle restriksjonene som tidligere er innført, og utvider også antallet operatører som blir pålagt driftsrestriksjoner. Videre er det fire operatører som ikke får fly inn i Fellesskapet, samt at enkelte operatører kun får fly med konkret benevnte individer til Fellesskapet. Det er tydelig at Russland forsøker å komme Kommisjonen "i forkjøpet" med å selv ta aksjon mot selskapene som har sikkerhetsmangler, istedenfor at disse skal bli satt på listen av Fellesskapet.

Neste møte i Air Safety Committee, som i henhold til forordning 3922/91 er den rådgivende komiteen for Kommisjonen i spørsmål knyttet til dette, er ikke berammet.

Vurdering
Det antas uproblematisk å innlemme de omtalte kommisjonsforordningene i EØS-avtalen.

Status
Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006, senere endret ved Kommisjonsforordningene: 910/2006, 1543/2006, 235/2007 og 787/2007, er nå tatt inn i EØS-komitebeslutningen angående "Svartelistingspakken", og det er mulig at dette blir behandlet og vedtatt i EØS-komiteens møte i slutten av september måned.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.03.2006
Anvendelsesdato i EU
24.03.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 71, 22.12.2011, p. 1725-1739
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
27.10.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
27.10.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.12.2007
Anvendes fra i Norge
14.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006R0474
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro