Sikkerhet av informasjonssystemer

Tittel

Rådsbeslutning 92/242/EØF av 31. mars 1992 om informasjonssystemers sikkerhet (92/242/EØF)

Council Decision 92/242/EEC of 31 March 1992 in the field of security of information systems

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 7.6.1994 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, norsk utgave)

Fellesskapet har som oppgave, gjennom opprettelsen av et felles marked og en gradvis tilnærming av medlemsstatenes økonomiske politikk, å fremme en harmonisk utvikling av den økonomiske virksomhet i hele Fellesskapet, en varig og balansert vekst, en økt stabilitet, en raskere heving av levestandarden og nærmere forbindelser mellom medlemsstatene.

Elektronisk lagret, behandlet og overført informasjon spiller en stadig større rolle i økonomisk og samfunnsmessig virksomhet.

Fremveksten av effektive globale kommunikasjoner og den omfattende bruk av elektronisk informasjonsbehandling, understreker behovet for tilfredsstillende beskyttelse.

Europaparlamentet har gjentatte ganger i sine debatter og resolusjoner lagt vekt på betydningen av informasjonssystemers sikkerhet.

Den økonomiske og sosiale komité har understreket behovet for å avklare problemer med hensyn til informasjonssystemers sikkerhet i forbindelse med tiltak som Fellesskapet iverksetter, særlig på bakgrunn av de virkninger som følger av gjennomføringen av det indre marked.

Tiltak på nasjonalt og internasjonalt plan og på fellesskapsplan vil danne et godt utgangspunkt.

Det er en nær forbindelse mellom telekommunikasjoner, informasjonsteknologi, standardisering og informasjonsmarkedet og den politikk som føres på områdene forskning og teknologisk utvikling (F&TU), samt det arbeid Fellesskapet allerede har igangsatt innen disse sektorer.

Samordnet innsats bør sikres ved å bygge videre på det arbeid som gjøres på nasjonalt og internasjonalt plan og ved å fremme samarbeid mellom de berørte hovedaktører. Det er derfor hensiktsmessig å gå frem innenfor rammen av en sammenhengende handlingsplan.

Kompleksiteten med hensyn til informasjonssystemers sikkerhet krever at det utarbeides strategier som muliggjør fri flyt av informasjon i det indre marked, samtidig som sikkerheten i forbindelse med bruk av informasjonssytemer i hele Fellesskapet ivaretas.

Det er den enkelte medlemsstats ansvar å fastsette de begrensninger som er nødvendige av hensyn til sikkerheten og den offentlige orden.

Medlemsstatenes ansvar på dette området forutsetter en samlet opptreden, basert på et nært samarbeid med høyere tjenestemenn i medlemsstatene.

Det bør utarbeides en handlingsplan for en startperiode på 24 måneder og opprettes en komité av høyere tjenestemenn med langsiktig mandat til å gi Kommisjonen råd i forbindelse med tiltak på området informasjonssystemers sikkerhet.

Et beløp på 12 mill. ECU anses nødvendig for å gjennomføre planen i en startperiode på 24 måneder. For 1992 er det nødvendige beløp, innenfor rammen av de nåværende finansielle overslag, anslått til 2 mill. ECU.

De beløp som må bevilges for å finansiere programmet for tidsrommet etter budsjettåret 1992, skal inngå som en del av Fellesskapets gjeldende finansieringsramme -

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.03.1992
Anvendelsesdato i EU
31.03.1992

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.06.1994
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.1995
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1995

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31992D0242
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro