Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Israel

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/985 av 22. juni 2022 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for sentrale motparter fra Israel er likeverdige i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2022/985 of 22 June 2022 on the equivalence of the regulatory framework for central counterparties in Israel to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 3.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.8.2022)

Sammendrag av innhold
ESMA har muligheten til å anerkjenne tredjelands sentrale motparter (CCP) i de tilfeller hvor EU-kommisjonen har vedtatt en beslutning som sier at de rettslige og tilsynsmessige forholdene som regulerer CCP'er i et aktuelt tredjeland er likeverdige med de krav som stilles i EMIR, en såkalt likeverdighetsbeslutning.

Ettersom EU-kommisjonen nå har fattet slik beslutning forsåvidt gjelder CCPer hjemmehørende i Israel vil aktører fra EØS, etter at en anerkjennelse fra ESMA foreligger, kunne benytte seg av relevante CCP'er fra Israel.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Likeverdighetsbeslutningen vil tas inn i norsk rett i forskrift om likeverdighetsvurdeirnger etter EMIR, som er gitt med hjemmel i verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet finner rettsaken relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Status
Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen 22. juni 2022. Anvendelsesdato i EU er fra 14. juli 2022. Beslutningen er ikke inntatt i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.06.2022
Anvendelsesdato i EU
14.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet