Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2271 av 15. desember 2016 om ekvivalens av børser for finansielle instrumenter og varebørser i Japan i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2271 of 15 December 2016 on the equivalence of financial instrument exchanges and commodity exchanges in Japan in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.11.2018)

Sammendrag av innhold
Beslutning fattet av EU-kommisjonen om at nærmere angitte børser i Japan er å anse som ekvivalente i henhold til EMIR. Beslutningen gjelder de børser som er angitt i vedlegg til beslutningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av ekvivalensvurderingen i norsk rett vil eventuelt bli gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven. Bestemmelsen i EMIR som gir hjemmel til EU-kommisjonen for å ekvivalensvurdere tredjelands markedsplasser med regulerte markeder i EU, er endret ved Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 om gjennomsiktighet ved verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR) artikkel 32. SFTR er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen ble fattet av EU-kommisjonen 15. desember 2016. Beslutningen er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2016
Anvendelsesdato i EU
05.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.10.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.04.2019
Anvendes fra i Norge
03.04.2019