Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Australia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1106 av 5. juli 2021 om anerkjennelse av Australias rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner under tilsyn av Australian Prudential Regulation Authority som likeverdige med visse krav i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1106 of 5 July 2021 on the recognition of the legal, supervisory and enforcement arrangements of Australia for derivatives transactions supervised by the Australian Prudential Regulation Authority as equivalent to certain requirements of Article 11 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.3.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utfyllende regelverk til Forordning (EU) 648/2012 (EMIR). EMIR gir Kommisjonen myndighet til å fatte likeverdighetsbeslutninger hva gjelder likeverdigheten av den juridiske, tilsynsmessige og håndhevelsesmessige organiseringen for derivattransaksjoner i tredjeland.

EU-kommisjonen har fattet beslutning om at den juridiske, tilsynsmessige og håndhevelsesmessige organiseringen i Australia for derivattransaksjoner under tilsyn av Australian Prudential Regulation Authority er likeverdig med visse krav i EMIR artikkel 11. Dette innebærer at motparter i de aktuelle derivatkontraktene skal anses for å ha oppfylt visse krav i EMIR når minst en av derivatmotpartene er etablert i Singapore.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen er gjennomført i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter EMIR ved inkorporasjon, se § 3 nr. 6.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Reglene har trådt i kraft i EU, er innlemmet i EØS-avtalen og inntatt i norsk rett i forskrift om likeverdighetsbeslutninger etter EMIR § 3 nr. 6.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
01.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.07.2021
Anvendelsesdato i EU
26.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.02.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.02.2022
Anvendes fra i Norge
22.02.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D1106
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro