Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Brasil

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1103 av 5. juli 2021 om anerkjennelse av Brasils rettslige, tilsynsmessige og håndhevingsmessige rammer for derivattransaksjoner som inngås av brasilianske institusjoner som reguleres av Brasils sentralbank, som likeverdige med visse krav i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1103 of 5 July 2021 on the recognition of the legal, supervisory and enforcement arrangements of Brazil for derivatives transactions entered into by Brazilian institutions under the regulation of the Central Bank of Brazil as equivalent to certain requirements of Article 11 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 4.2.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.3.2022)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har fattet beslutning om at den juridiske, tilsynsmessige og håndhevelsesmessige organiseringen i Brasil for derivattransaksjoner under tilsyn av Central Bank of Brazil og Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") er likeverdig med visse krav i EMIR artikkel 11. Dette innebærer at motparter i de aktuelle derivatkontraktene skal anses for å ha oppfylt visse krav i EMIR når minst en av derivatmotpartene er etablert i Brasil.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter EMIR ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert saken og finner rettsaken EØS-relevant og akseptabel.

Status
Reglene har trådt i kraft i EU, er innlemmet i EØS-avtalen og inntatt i norsk rett i forskrift om likeverdighetsbeslutninger etter EMIR § 3 nr. 3.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
01.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.07.2021
Anvendelsesdato i EU
26.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.02.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D1103
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro