Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om New Zealand

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2274 av 15. desember 2016 om ekvivalens mellom regelverket i New Zealand for sentrale motparter og kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2274 of 15 December 2016 on the equivalence of the regulatory framework for central counterparties in New Zealand in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Sammendrag av innhold
Beslutning fattet av kommisjonen om at De Forente Arabiske Emirater sitt regelverk for sentrale motparter er å anse som ekvivalent med EMIR. Beslutningen er en forutsetning for ESMAs anerkjennelse av sentrale motparter fra New Zealand, slik at disse kan yte tjenester i EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av ekvivalensvurderingen i norsk rett vil eventuelt bli gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven,. Beslutningen kan ikke gjennomføres i norsk rett før EMIR har strådt i kraft.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. Dette er kun en beslutning som ligger til grunn for at ESMA kan anerkjenne sentrale motparter fra New Zealand, slik at disse kan yte tjenester i EU.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Status
Beslutningen ble fattet av EU-kommisjonen 15 desember 2016 og er til vurdering av EFTA-siden for immlemmelse i EØS-avtalen. EMIR ble tatt inn i EØS-avtalen 30 september 2016, men Norge har tatt konstitusjonelt forbehold så dato for gjennomføring av EMIR i norsk rett er enda ikke fastsatt men er forventet å skje tidlig 2. kvartal 2017. Ekvivalensbeslutningen kan tidligst bli fastsatt som norsk forskrift på tidspunkt for gjennomføringen av EMIR i norsk rett.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2016
Anvendelsesdato i EU
05.01.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet