Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1308 av 21. september 2020 om fastsettelse av at de reguleringsmessige rammer som finner anvendelse på sentrale motparter i Det Forente Kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i en begrenset periode er ekvivalente i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1308 of 21 September 2020 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central counterparties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent, in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.10.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.11.2020)

Sammendrag av innhold

Bakgrunn
Det er identifisert at det vil være en risiko knyttet til den finansielle stabiliteten hva gjelder sentral clearing av derivater gjennom CCP'er (sentrale motparter) som er etablert i Storbritannia etter deres uttreden av EU 31.12.2020. Markedet for sentral clearing av OTC derivater er ekstremt konsentrert.

Som følge Storbritannias uttreden fra EU, vil britiske CCP'er fra 1. januar 2020 regnes som tredjelands CCP'er i henhold til definisjonen i Forordning (EU) 648/2012 (EMIR). Dette innebærer at britiske sentrale motparter ikke vil ha adgang til å tilby clearing tjenester i EU (herunder EØS), med mindre britiske CCP'er anerkjennes av ESMA i medhold av EMIR art. 25.

Innhold
ESMA har muligheten til å anerkjenne tredjelands-CCP'er kun i de tilfeller hvor Kommisjonen har vedtatt en utfyllende bestemmelse (implementing act) som sier at de rettslige og tilsynsmessige forholdene som regulerer CCP'er i et aktuelt tredjeland er ekvivalente til de krav som stilles i EMIR. I tillegg må det tas stilling til hvorvidt tredjelands-CCP'en er systemisk viktig for den finansielle stabiliteten i EU (herunder EØS). I fravær av å anerkjenne britiske CCP'er vil ikke aktører etablert i EU (herunder EØS) kunne benytte seg av britiske sentrale motparter for handler som er underlagt clearingplikten i EMIR art. 4. Dette vil føre til utfordringer for de aktuelle aktørene til å kunne oppfylle sine clearing-forpliktelser, som igjen vil utgjøre en risiko til den finansielle stabiliteten i EU. Det er på denne bakgrunn nødvendig, forutsett at de rettslige og tilsynsmessige forholdene i Storbritannia oppfyller vilkårene i EMIR art. 25, at de britiske CCP'ene kan fortsette å tilby clearing-tjenesteri EU (EØS) for en begrenset periode og under særskilte vilkår. På denne bakgrunn har Kommisjonen fattet en beslutning om at reglene som gjelder for sentrale motparter i Storbritannia anses likeverdig dem som gjelder i EU, det vil si EMIR med utfyllende bestemmelser. EØS-aktører vil dermed kunne benytte seg av britiske CCP'er så lenge beslutningen gjelder.

Britiske myndigheter er forventet å informere EU om alle endringer i det regulatoriske- og tilsynsmessige rammeverket som gjelder clearing tjenester i Storbritannia. Kommisjononen, sammen med ESMA vil overvåke at dette skjer. I lys av at hensikten med ekvivalensbeslutningen er å sikre EU-aktører (herunder EØS-aktører) tid til å redusere sin eksponering mot det britiske clearingmarkedet og gi CCP'er i EU tid til å øke kapasiteten, så vil denne bestemmelsen ha begrenset varighet. Bestemmelsen vil utløpe 18 måneder etter anvendelsesdatoen (01.01.2021).
Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av likeverdighetsbeslutningen i norsk rett vil blir gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven. Beslutningen vil kun gjelde fra 1. januar 2021 til 30. juni 2022 ved Storbritannias uttreden fra EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel. Det vil være nødvendig at beslutningen innlemmes i EØS-avtalen slik at den vil være ikraft senest 1. januar 2021.

Status
Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen 21. september 2020. Anvendelsesdato i EU er fra 1. januar 2021, og utløper etter 18 måneder. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 23. oktober 2020 og gjennomført i norsk rett 26.10.2020 i Forskrift om likeverdighetsvurderinger etter EMIR.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.09.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021
Opphører å gjelde
30.06.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
23.10.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.10.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.10.2020
Anvendes fra i Norge
26.10.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D1308
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro