Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/583 av 9. april 2021 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1073 om likeverdigheten for utpekte kontraktmarkeder i De forente stater i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2021/583 of 9 April 2021 amending Implementing Decision (EU) 2016/1073 on the equivalence of designated contract markets in the United States of America in accordance with Regulation (EU) 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.1.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har besluttet å endre vedlegget til gjennomføringsbelutning (EU) 2016/1073 hvor det er fattet beslutning om at angitte markeder i USA anses som likeverdig til regulerte markeder som definert i artikel 4, stk. 1, nr. 14) i direktiv 2004/39/EF. Beslutningen er en forutsetning for at derivatkontrakter handlet på disse markedsplassene ikke skal anses som OTC-derivater.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i forskrift om likeverdighetsbeslutninger etter EMIR.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ved å anerkjenne amerikanske markedsplasser vil aktørene kunne slippe å håndtere disse kontraktene som OTC-kontrakter etter EMIR. Hadde de ikke blitt anerkjent som likeverdige, ville kontrakter omsatt på disse markedsplassene vært OTC-derivater etter EMIR. Dette betyr at kravene etter EMIR ville havnet i konflikt med kravene etter hjemlandslovgivningen, noe som er særlig utfordrende når det gjelder sikkerhetsstillelse, bekreftelser, porteføljeavstemminger mm.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen ble vedtatt i EU 9. april 2021 og ble innlemmet i EØS-avtalen 10.12.2021. Beslutningen trådte i kraft 11.12.2021 og er gjennomført i norsk rett i forskrift om likeverdighetsbeslutninger etter EMIR som trådte i kraft 15.12.2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.04.2021
Anvendelsesdato i EU
15.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.12.2021
Anvendes fra i Norge
15.12.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D0583
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro