Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/377 av 15. mars 2016 om likeverdighet for det regulatoriske rammeverket i Amerikas forente stater for sentrale motparter som har tillatelse fra og er under tilsyn av Commodity Futures Trading Commission, med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2016/377 of 15 March 2016 on the equivalence of the regulatory framework of the United States of America for central counterparties that are authorised and supervised by the Commodity Futures Trading Commission to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council - equivalence of USA EMIR

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen har fattet beslutning om at regelverket som gjelder sentrale motparter med tillatelse fra og under tilsyn av Commodity Futures Trading Commission, anses som likeverdig som EMIR. ESMA kan da anerkjenne disse sentrale motpartene slik at de kan tilby clearingtjenester i EU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter at rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, skal den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har ingen merknader.

Vurdering
Dato for ikrafttreden må tilpasses når beslutningen inntas i EØS-avtalen. Det er derfor angitt at det må gjøres en teknisk tilpasning.

Status
Beslutningen har trådt i kraft i EU. Den er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.03.2016
Anvendelsesdato i EU
31.03.2016
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet