Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringer til utfyllende bestemmelser om kollegier for sentrale motparter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2145 av 1. september 2020 om endring av delegert forordning (EU) nr. 876/2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til endringer av sammensetningen, funksjon og ledelse av kollegier for sentrale motparter

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2145 of 1 September 2020 amending Delegated Regulation (EU) No 876/2013 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards changes to the composition, functioning and management of colleges for central counterparties

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer eksisterende utfyllende kommisjonsforordning til EMIR vedrørende organiseringen av college for sentrale motparter (CCP'er). Colleges for sentrale motparter er en sentral del av det tilsynsmessige rammeverket som fører tilsyn med CCP'er innenfor EMIR.

Det innføres mer detaljerte bestemmelser om sammensetningen, funksjonen og ledelsen av colleget. Blant annet kan myndigheter og sentralbanker som ikke kvalifiserer som deltaker i colleget likevel be om å få delta og skal motta et skriftlig begrunnet avslag dersom deltakelse ikke innvilges. Det åpnes for at den Europeiske sentralbanken (ECB) kan avgi to stemmer i colleget i tilfeller hvor banken deltar i rollen som tilsynsmyndighet for kredittinstitusjoner og som utsteder av underliggende valuta til finansielle instrumenter som cleares. Det videre gitt regler som skal sikre effektiv flyt av informasjon, tid til saksforeberedelse for medlemmene og organisering av collegemøter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel. Det er til vurdering hvorvidt det vil være behov for tekniske tilpasninger da den er utfyllende regelverk til EMIR som bla. er endret av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2099 om sentrale motparter som foreløpig ikke er tatt inn i EØS-avtalen.

Status
Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen 1. september 2020, publisert i official journal 18. desember 2020 med ikrafttredelse 7. januar 2021. Den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.09.2020
Anvendelsesdato i EU
07.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet