Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2211 av 19. desember 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for sentrale motparter i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2211 of 19 December 2019 amending Implementing Decision (EU) 2018/2031 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central counterparties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent, in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra beslutningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2031 skal finde anvendelse fra dagen efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, medmindre en udtrædelsesaftale er trådt i kraft inden denne dato. Den indeholder en bestemmelse om afgørelsens udløb den 30. marts 2020.

(2) Den 29. oktober 2019 vedtog Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige afgørelse (EU) 2019/1810 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union indtil den 31. januar 2020. På grund af denne yderligere forlængelse vil anvendelsesperioden for gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2031 ikke være tilstrækkelig lang til at give clearingmedlemmer og kunder etableret i Unionen tilstrækkeligt retssikkerhed og forudseelighed, hvis Det Forenede Kongerige udtræder af Unionen uden en aftale.

(3) Pr. 31. december 2018 svarede den udestående notionelle værdi af OTC-derivater til mere end 500 billioner EUR på verdensplan, hvoraf rentederivaterne tegnede sig for mere end 75 % og valutaderivaterne for hen ved 20 %. Ca. 30 % af alle OTC-derivater er denomineret i euro eller andre valutaer inden for Unionen. Markedet for central clearing af OTC-derivater er yderst koncentreret, navnlig markedet for central clearing af OTC-rentederivater denomineret i euro, hvoraf mere end 90 % cleares i en enkelt CCP etableret i Det Forenede Kongerige. I 2017 blev 97 % af alle OTC-rentederivater denomineret i euro clearet i denne CCP, hvilket forklarer, hvorfor markedsdeltagerne tager skridt til at forberede sig på Det Forenede Kongeriges udtræden.

(4) De årsager, der ligger til grund for gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2031, forbliver dog de samme. Det drejer sig navnlig om de eventuelle risici, der fortsat vil gøre sig gældende i forhold til den finansielle stabilitet i Unionen og dens medlemsstater i tilfælde af udtræden uden en aftale, og de vil sandsynligvis fortsat være til stede efter den 30. marts 2020. Endvidere har clearingmedlemmer og kunder etableret i Unionen behov for retssikkerhed og forudsigelighed i en tilstrækkelig lang periode efter Det Forenede Kongeriges eventuelle udtræden af Unionen uden en aftale. Årsagerne til nævnte gennemførelsesafgørelses begrænsede varighed forbliver dog også de samme, navnlig for så vidt angår den usikkerhed, der gør sig gældende med hensyn til det fremtidige forhold mellem Det Forenede Kongerige og Unionen såvel som den eventuelle indvirkning på den finansielle stabilitet i Unionen og dens medlemsstater og på det indre markeds integritet. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2031 bør derfor fortsat være af begrænset varighed.

(5) Gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2031 bør derfor ændres for at tilvejebringe en anvendelsesperiode på et år.

(6) Kommissionen vil fortsat overvåge, om de betingelser, der ligger til grund for gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/2031, fortsat opfyldes i forbindelse med nævnte gennemførelsesafgørelses anvendelse.

(7) I betragtning af de ændringer af forordning (EU) nr. 648/2012, som Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget, og som vil være trådt i kraft, inden denne afgørelse ophører med at finde anvendelse, forholder det sig endvidere således, at der i forbindelse med eventuelle yderligere afgørelser vil blive taget højde for forholdene og udviklingen på det finansielle marked såvel som den eksponering, som clearingmedlemmer og kunder etableret i Unionen, har over for de koncentrationsrisici, som CCP'er etableret i Det Forenede Kongerige, udgør. Hvis en sådan eksponering anses for at skade den finansielle stabilitet i Unionen, vil en eventuel yderligere afgørelse muligvis få til formål at afbøde den systemiske risiko i forhold til Unionen ved at begrænse disse clearingmedlemmer og kunders adgang til visse produkter, aktiviteter eller tjenesteydelser ydet af CCP'er etableret i Det Forenede Kongerige. Derfor har Kommissionen til hensigt at gøre opmærksom på sine hensigter senest seks måneder inden udløbsdatoen.

(8) Denne afgørelse bør træde i kraft så hurtigt som muligt for at sikre retssikkerhed for clearingmedlemmer og kunder etableret i Unionen.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2019
Anvendelsesdato i EU
24.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet