Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/551 av 4. april 2022 som endrer gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/85 om likeverdighet mellom kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og rammereglene i De forente amerikanske stater for sentrale motparter som har tillatelse fra og er under tilsyn av USAs Securities and Exchange Commission

Commission Implementing Decision (EU) 2022/551 of 4 April 2022 amending Implementing Decision (EU) 2021/85 on the equivalence to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of the regulatory framework of the United States of America for central counterparties that are authorised and supervised by the U.S. Securities and Exchange Commission

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.4.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/85 er en likeverdighetssvurdering av rammene for tilsyn med sentrale motparter i USA etter artikkel 25 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR). Likeverdsvurderingen åpner for at sentrale motparter som har godkjenning fra og er under tilsyn av verdipapirtilsynsmyndigheten i USA, "the U.S. Securities and Exchange Commission" (SEC), kan tilby clearingtjenester til clearingmedlemmer og handelsplasser i EØS.

Gjennomføringsbeslutningen endres nå ved gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/551 slik at sentrale motparter som clearer finanstielle instrumenter, herunder såkalte Mortgage backed securities (verdipapirer med fortrinnsrett) som handles etter annonsering (to be announced basis - TBA) og oppfyller visse kriterier knyttet til stengningsperiode og begrensninger av prosyklikalitet også omfattes av likeverdighetsvurderingen. Dette er spesielt relevant for verdipapirer med fortrinnsrett som er utstedt og garantert såkalte myndighetsstøttede byråer som Federal National Mortgage Association (‘Fannie Mae’), the Federal Home Loan Mortgage Corporation (‘Freddie Mac’) eller the Government National Mortgage Association (‘Ginnie Mae’) og som handles "on at to be announced basis (‘TBAs’).

Likeverdsvurderinger etter EMIR artikkel 25 skal åpne for at sentrale motparter som som er godkjent og under tilsyn i et land med tilsvarande rettslige krav som de som stilles i EMIR kan tilby clearingtjenester i EØS. Dette skal sikre at de sentrale motpartene fra tredjeland som tilbyr clearingtjenester i EØS er underlagt juridiske og tilsynsmessige rammer som ikke utsetter clearingmedlemmer og handelsplasser i EØS for en høyere risiko enn de kunne blitt utsatt for ved bruk av sentrale motparter etablert i EØS og heller ikke påfører EØS som sådan for et uakseptabelt nivå av systemrisiko.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen vil bli tatt inn i forskrift om likeverdighetsvurderinger med hjemmel i verdipapirhandelloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Vedtaker får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsbeslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen 4. april 2022. Anvendelsesdato i EU er fra 7. april 2022. Den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
04.04.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.04.2022
Anvendelsesdato i EU
07.04.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.10.2022
Anvendes fra i Norge
03.10.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022D0551
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro