Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsinnretninger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/610 av 20. desember 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 når det gjelder utvidelse av overgangsperioder relatert til pensjonsinnretninger

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/610 of 20 December 2016 amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the extension of the transitional periods related to pension scheme arrangements

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2017)

Merknader
Forordningen er en underordnet rettsakt tilhørende europaparlamentet- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR). EMIR gir blant annet regler om sentrale motparter, transaksjonsregistre, clearingsplikt og rapporteringsplikt.for handel i OTC-derivater.

I EMIR artikkel 89 nr. 1 er det gitt en treårig overgangsperiode for pensjonsinnretninger når det gjelder clearingplikt for OTC-derivater som bidrar til å redusere investeringsrisiko. Ved kommisjonsforordning 2015/1515 ble overgangsperioden forlenget med to år. Ved denne forordningen forlenges overgangsperioden ytterligere til 16. august 2018. EU-kommisjonen har allerede foreslått ytterligere utsettelse, se 2017/0090 (COD).

Rettslige konsekvenser
Forordningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Når den innlemmes i EØS-avtalen, kan den gjennomføres i nasjonal rett ved forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven § 13-1 andre ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen ut over at den utvider en overgangsperiode.

Sakkyndige instansers merknader
Det er innhentet tilrådning fra Finanstilsynet. Forordningen er antatt EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2016
Anvendelsesdato i EU
01.04.2017
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet