Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/85 av 27. januar 2021 om likeverdighet mellom kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og rammereglene i De forente stater for sentrale motparter som har tillatelse fra og er underlagt tilsyn av USAs Securities and Exchange Commission

Commission Implementing Decision (EU) 2021/85 of 27 January 2021 on the equivalence to the requirements of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of the regulatory framework of the United States of America for central counterparties that are authorised and supervised by the U.S. Securities and Exchange Commission

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.7.2021)

Samandrag av innhald
Vedtaket er ei likeverdsvurdering av rammene for tilsyn med sentrale motpartar i USA etter artikkel 25 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR). Likeverdsvurderinga opnar for at sentrale motpartar som har godkjening og førast tilsyn med frå verdipapirtilsynsstyresmakta i USA, "the U.S. Securities and Exchange Commission" (SEC), å tilby oppgjerstenestar (clearing-tenestar) til oppgjersmedlemmer og handelsplassar i EØS. Likeverdsvurderinga gjeld berre sentrale motpartar med godkjenning og tilsyn frå SEC, sentrale motpartar med godkjenning og tilsyn frå "the U.S. Commodity Futures Trading Commission" (CFTC) har blitt likeverdsvurdert tidlegare i kommisjonsforordning (EU) 2016/377 og er allereie innlemma i EØS-avtalen.

Likeverdsvurderingar etter EMIR artikkel 25 skal opne for at sentrale motpartar som som er godkjend og under tilsyn i eit land med tilsvarande rettslege krav som dei som stillast i EMIR kan tilby oppgjerstenestar i EØS. Dette skal sikre at dei sentrale motpartar frå tredjeland som tilbyr oppgjerstenestar i EØS er underlagt juridisike og tilsynsmessige rammer som ikkje utset oppgjersmedlemmer og handelsplassar i EØS for en høgare risiko enn dei kunne blitt utsatt for ved bruk av sentrale motpartar etablert i EØS.

Merknadar

Rettslege konsekvensar
Vedtaket vert gjennomførd i norsk rett gjennom forskrift om likeverdsvurderingar med heimel i verdipapirhandellova.

Økonomiske og administrative konsekvensar
Vedtaket får inga nemneverdige økonomiske eller administrative konsekvensar for norske forhold.

Sakkyndige instansar sine merknadar
Rettsakta er vurdert av spesialutvalet for kapitalbevegelsar og finansielle tenester, der dei departementa som rettsakta er relevant for er representert. Spesialutvalet fant rettsakta EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsvedtaket reknast som EØS-relevant og er akseptabelt. Det vil være behov for tilpassing av ikrafttredelsestidspunktet ved innlemmelse i EØS-avtalen.

Status
Reglane er trådd i kraft i EU. Reglane er innlemma i EØS-avtalen og gjort til del av norsk rett i forskrift om likeverdighetsbeslutninger etter EMIR § 1 nr. 19.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.01.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.01.2021
Anvendelsesdato i EU
17.02.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.07.2021
Anvendes fra i Norge
14.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D0085
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro