Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2031 av 19. desember 2018 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for sentrale motparter i Det forente kongerike Storbritannia og NordIrland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Decision (EU) 2018/2031 of 19 December 2018 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central counterparties in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent, in accordance with Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.3.2019)

Sammendrag av innhold
Beslutning er fattet av EU-kommisjonen på bakgrunn av Storbritannias uttreden av EU (Brexit) og innebærer at reglene som gjelder for sentrale motparter i Storbritannia, anses likeverdige dem som gjelder i EU, det vil si EMIR med tilhørende kommisjonsfordninger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av likeverdighetsbeslutningen i norsk rett vil blir gjort i forskrift med hjemmel i verdipapirhandelloven. Beslutningen vil kun gjelde dersom Storbritannia går ut av EU uen en overgangsordning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Status
Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen 19. desember 2018. Den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.04.2019
Anvendes fra i Norge
12.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D2031
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro