Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidshorisont for likvideringsperiode

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/822 av 21. april 2016 om endring av delegert forordning (EU) nr. 153/2013 om tidshorisonter for likvideringsperioden som skal anvendes for de ulike klasser av finansielle instrumenter

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/822 of 21 April 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 153/2013 as regards the time horizons for the liquidation period to be considered for the different classes of financial instruments

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.2.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til EMIR (648/2012) ved at den endrer delegert forordning 153/2013 om tidshorisonten for likvideringsperioden for ulike klasser av finansielle instrumenter. Det er behov for å holde disse tekniske standardene ajour med relevante reguleringsmessige utviklinger. Det åpnes for å redusere minimum likvideringsperiode for beregning av marginkrav for visse kontostrukturer, slik at denne endres til én dag. Likvideringsperioden er sentral i den sentrale motpartens beregning av marginkrav. Bakgrunnen for endringen er også konkurranseforholdet til sentrale motparter i USA, som har anledning til å benytte en like kort likvideringsperiode for tilsvarende kontostrukturer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter at forordningen er tatt inn EØS-avtalen skal den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil åpne for lavere marginkrav for kontrakter som enten er på bruttosamlekontoer eller på indivduelle kontoer. Dette vil redusere kapitalbindingen for de som clearer, og reduserer tilsvarende størrelsen på sikkerhet som den sentrale motparten innhenter den risikoen clearingen innebærer.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har ingen merknader.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.​

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 21. april 2016, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Forordningen endrer EU-kommisjonsforordning 153/2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.04.2016
Anvendelsesdato i EU
15.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensten (av direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.02.2020
Anvendes fra i Norge
17.02.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0822
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro