Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/396 av 19. desember 2018 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 (EU) om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til datoen da clearingplikten får virkning for visse typer kontrakter

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/396 of 19 December 2018 amending Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2205, Commission Delegated Regulation (EU) 2016/592 and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1178 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the date at which the clearing obligation takes effect for certain types of contracts

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

Red. anm.: Rettsakten erstattes av en ny forordning

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.3.2019)

Sammendrag av innhold
Delegert kommisjonsforordning foreslått av EU-kommisjonen på bakgrunn av Storbritannias uttreden av EU (Brexit) og innebærer at de eksisterende tre delegerte kommisjonsforordningene om clearingplikt for OTC derivater endres slik at kontrakter med en motpart fra Storbritannia som er unntatt fra clearingplikten kan fornyes i en tidsbegrenset periode på 12 måneder så lenge det eneste formål med kontraktsfornyelsen er å erstatte motparten fra Storbritannia med en motpart etablert i et medlemsland.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon. Forskriften vil kun gjelde dersom Storbritannia går ut av EU uten overgangsordning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsforordningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Status
Kommisjonsforordningen er foreslått av EU-kommisjonen 19. desember 2018. Den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.12.2018
Anvendelsesdato i EU
14.03.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
29.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
29.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0396
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro