Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/565 av 28. mars 2019 om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 (EU) om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til datoen da clearingplikten får virkning for visse typer kontrakter

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/565 of 28 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2205, Delegated Regulation (EU) 2016/592 and Delegated Regulation (EU) 2016/1178 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the date at which the clearing obligation takes effect for certain types of contracts

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.4.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 15.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.4.2019)

Sammendrag av innhold
Delegert kommisjonsforordning foreslått av EU-kommisjonen på bakgrunn av Storbritannias uttreden av EU (Brexit) og innebærer at de eksisterende tre delegerte kommisjonsforordningene om clearingplikt for OTC derivater endres slik at kontrakter med en motpart fra Storbritannia som er unntatt fra clearingplikten kan fornyes i en tidsbegrenset periode på 12 måneder så lenge det eneste formål med kontraktsfornyelsen er å erstatte motparten fra Storbritannia med en motpart etablert i et medlemsland. Forordningen vil kun gjelde dersom Storbritannia går ut at EU uten overgangsordning. Denne forordningen erstatter forordning 2019/396 vedtatt 19. desember 2018. Årsaken til at Kommisjonen måtte fastsette ny forordning er at datoen for en evt. hard brexit ble utsatt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon. Forskriften vil kun gjelde dersom Storbritannia går ut av EU uten overgangsordning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsforordningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Status
Kommisjonsforordningen er foreslått av EU-kommisjonen 28. mars 2019. Den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.04.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
11.04.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.04.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.04.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.04.2019
Anvendes fra i Norge
13.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0565
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro