Sikkerhet i jernbanetunneler: rettelse til bestemmelsene

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/912 av 9. juni 2016 om korrigering av forordning (EU) nr. 1303/2014 om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne for "sikkerhet i jernbanetunneler" i jernbanesystemet til Den europeiske union

Commission Regulation (EU) 2016/912 of 9 June 2016 correcting Regulation (EU) No 1303/2014 concerning the technical specification for interoperability relating to ‘safety in railway tunnels’ of the rail system of the European Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.1.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2016/912 om endring i forordning (EU) nr. 1303/2014 TSI - sikkerhet i jernbanetunneler opphever artikkel 7 i (EU) No 1303/2014. Denne bestemmelsen påla medlemsstatene å utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan. Den var tatt inn i TSIen ved en feil og trekkes derfor tilbake ved en endringsrettsakt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører at det må gjøres endringer i forskrift som endrer forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1303/2014 av 18. november 2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder sikkerhet i jernbanetunneler i Den europeiske unions jernbanesystem (TSI-sikkerhet i jernbanetunneler).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Da rettsakten opphever kravet som påla medlemsstatene å utarbeide en nasjonal gjennomføringsplan, vil den virke administrativt besparende i form av at det ikke er nødvendig å bruke ressurser på å utarbeide en slik plan.

Sakkyndige instansers merknader
Rettskaten har ikke vært på høring da Statens jernbanetilsyn har vurdert det som åpenbart unødvendig i henhold til utredningsinstruksen kapittel 3 punkt 3-3 annet ledd. Dette er begrunnet med at den trekker tilbake en bestemmelse som påla myndighetene en forpliktelse og således ikke berører rettigheter og plikter for øvrige aktører på jernbanen eller borgerne. Det er tilstrekkelig å informere om endringen etter vedtakelse.

Rettsakten følger hurtigprosedyren. Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel og kan gjennomføres i norsk rett gjennom forskrifter fastsatt av Statens jernbanetilsyn.

Status
Kommisjonsforordning (EU) 2016/912 om endring i forordning (EU) nr. 1303/2014 TSI - sikkerhet i jernbanetunneler er publisert i OJ 10. juni 2016 og vil tre i kraft i EU 30. juni 2016. Rettsakten er EØS - relevant og kan tas inn i EØS-avtalen. Rettsakten følger hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.06.2016
Anvendelsesdato i EU
30.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 849-849
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.02.2017
Anvendes fra i Norge
07.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0912
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro