Sikkerhet i jernbanetunneler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1303/2014 av 18. november 2014 om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne for "sikkerhet i jernbanetunneler" i jernbanesystemet til Den europeiske union

Commission Regulation (EU) No 1303/2014 of 18 November 2014 concerning the technical specification for interoperability relating to ‘safety in railway tunnels’ of the rail system of the European Union

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.06.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1303/2014 av 18. november 2014 om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne for "sikkerhet i jernbanetunneler" i jernbanesystemet til Den europeiske union (forordningen) er en revisjon av kommisjonsbeslutning 2008/163/EF og erstatter denne gjennom vedtakelsen. Rettsakten får anvendelse på nye og oppdaterte delsystemer fra den trer i kraft, bortsett fra på prosjekter som er på et langt fremskredet stadium og delsystemer som allerede er godkjent etter gjeldende krav.

Vedlegget til forordningen utgjør TSI sikkerhet i jernbanetunneler (TSI SRT). Den oppstiller nødvendige krav for å sikre et optimalt sikkerhetsnivå i jernbanetunneler på en kostnadseffektiv måte. TSIen omhandler bare tunnelspesifikke krav for de berørte delsystemene. Øvrige krav finnes i de respektive TSIene. Den inneholder krav rettet mot delsystemene styring, kontroll og signal, infrastruktur, energi, rullende materiell og drift og trafikkstyring slik disse er beskrevet i samtrafikkforskriften vedlegg II. Fordi sikkerhetsnivået ikke skal reduseres, er det anledning til å ha strengere nasjonale krav enn det som følger av TSIen.

I hovedsak går endringene ut på presiseringer og tydeliggjøring av eksisterende krav. Enkelte krav er gjort mer funksjonelle enn i nåværende TSI SRT. For delsystemet rullende materiell er mange krav flyttet over til TSIen for lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk (TSI LOC & PAS). Det fremgår nå tydeligere bl.a. hva som er krav til brannslukkingspunkter i lengre tunneler og operasjonelle krav for trafikkering i tunneler. Kravene er særlig revidert med tanke på å tydeliggjøre kravene og angi metode for verifisering av disse ved bruk av standardene i EN 45545-serien og EN 50553.

Forordningen inneholder rapporteringsforpliktelser for medlemsstatene vedrørende nasjonale krav og prosedyrer, oversikt over langt fremskredne prosjekter mv. Det er også krav til at det skal foreligge en nasjonal oppdatert gjennomføringsplan for medlemsstatene som oversende de øvrige stater og kommisjonen senest 1. juli 2015.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 16. juni 2015 nr. 685, fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i jernbaneloven og samtrafikkforskriften. Fra samme tidspunkt er forskriften som gjennomfører kommisjonsbeslutning 2008/163/EF opphevet. Det har ikke vært behov for tilpasningstekst.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er i hovedsak gjort klargjøringer, presiseringer og forenklinger i krav ved at de er gjort mer funksjonelle, antas de økonomiske og administrative byrdene for private å være minimale sammenlignet med det som allerede følger av den tidligere TSI SRT.

Forordningen inneholder visse rapporteringsforpliktelser for medlemsstatene. Dette vil ikke medføre noen vesentlig administrativ byrde, da dette allerede er notifisert etter tidligere TSI. Det skal utarbeides en nasjonal gjennomføringsplan. Dette kan gjøres i sammenheng med gjennomføringsplanen som skal utarbeides etter TSI infrastruktur og TSI energi.

Sakkyndige instansers merknader
Utkastet til denne TSI SRT var på høring våren 2013 sammen med utkast til ny TSI infrastruktur, TSI energi og TSI LOC & PAS. Det kom ikke inn merknader relatert til TSI SRT av betydning for innholdet i TSIen.

Vurdering
Forordningen gir tydeligere og mer presise krav til sikkerhet i jernbanetunneler enn det som fremgår av tidligere TSI. Sammen med TSIene for de andre delsystemene gir den et oppdatert og enhetlig sett av tekniske spesifikasjoner for jernbanesystemets samtrafikkevne.

Rettsakten ble ansett som EØS-relevant og akseptabel, og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn 16. juni 2015, forskrift 16. juni 2015 nr. 685 om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1303/2014 av 18. november 2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder sikkerhet i jernbanetunneler.i Den europeiske unions jernbanesystem (TSI - sikkerhet i jernbanetunneler).

Status
Forordningen ble publisert i EU-tidende 12. desember 2014, og ny TSI SRT gjelder i EU fra 1. januar 2015.

Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 16. juni 2015 nr. 685.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.11.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.04.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.06.2015
Anvendes fra i Norge
16.06.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1303
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro