Sikkerhet i sivil luftfart: liste over utstyr merket med EU-stempel for kontroll av passasjerer og bagasje

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/2147 av 3. desember 2021 om godkjenning av sikkerhetsutstyr for sivil luftfart med merkingen "EU-stempel"

Commission Decision (EU) 2021/2147 of 3 December 2021 on the approval of civil aviation security equipment with ‘EU Stamp’ marking

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.6.2022)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i forordning (EU) 2015/1998 og i beslutning C(2015) 8005.

Rettsakten her inneholder liste over teknisk utstyr som har godkjenning etter forordning (EU) 2015/1998 og som har fått EU-stempel ("EU Stamp"). EU-stempel indikerer at utstyret oppfyller de ytelseskravene teknisk utstyr skal ha. Gjennom denne beslutningen har Kommisjonen anerkjent godkjenningsprosessen som gjøres av European Civil Aviation Conference (ECAC) for å være en obligatorisk forutsetning forut for godkjenning av teknisk utstyr.

Teknisk utstyr som er godkjent på nasjonalt nivå etter unntak fra det felleseuropeiske godkjenningsregimet mottar ikke automatisk EU-stempel. Kommisjonen kan innvilge et såkalt "pending EU-stamp" for disse i påvente av sluttført godkjenningsprosess iht. felles prosedyre.

Kommisjonen skal opprettholde en konsolidert unionsdatabase som har oversikt over hvilket teknisk utstyr som er gitt EU-stempel. Dette er teknisk utstyr som kan installeres og brukes i hele EU-området. Listen finnes i annekset til beslutningen og vil oppdateres regelmessig ettersom teknisk utstyr kommer til.

Beslutningen vil være gjeldende i EU på den tjuende dag etter publisering i Official Journal.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ny rettsakt gis med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100. Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.(securityforskriften), og tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Luftfartstilsynet har ikke identifisert noen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Beslutningen er opplisting av det tekniske utstyret som er godkjent av EU (ECAC) og har fått et EU stempel.

Utstyret er også listet i den nye KSDA2, som er gammel RA/KC basen. Informasjon om teknisk utstyr vil kunne hentes ut derfra ved behov.

Beslutningen har ingen praktisk betydning for norske myndigheter eller aktører utover det som er nevnt over.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Saken har vært presentert i AVSEC-møter i mars og juni 2021.

Rettsakten faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.12.2021
Anvendelsesdato i EU
07.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.04.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
10.06.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.06.2022
Anvendes fra i Norge
17.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D2147
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro