Sikkerhet i sivil luftfart: retting av tysk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/463 av 22. mars 2022 om retting av tysk språkversjon av forordning (EU) 2015/1998 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av de felles grunnleggende standardene for luftfartssikkerhet

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/463 of 22 March 2022 correcting the German language version of Implementing Regulation (EU) 2015/1998 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.7.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.7.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning 2022/463 av 22. mars 2022 retter opp oversettelsesfeil i tysk språkutgave av forordning (EU) 2015/1998.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2022/463 av 22. mars 2022 må inkorporeres i EØS-avtalen. Forordningen vil ikke bli tatt inn i norsk rett. Endringsforordningen har ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter og private aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norske myndigheter har ikke innvendinger til at forordning 2022/463 av 22. mars 2022 inkorporeres i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning 2022/463 av 22. mars 2022 er utarbeidet av Kommisjonen. Forslaget ble skriftlig votert over i desember 2021 og endelig vedtatt mars 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.03.2022
Anvendelsesdato i EU
12.04.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.05.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0463
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro