Sikkerheten til tredjestaters luftfartøyer som benytter lufthavner i Fellesskapet: gjennomføringsbestemmelser om innhenting og utveksling av opplysninger