Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: gjennomføringsbestemmelser om kjørefeltassistanse

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/646 av 19. april 2021 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 med hensyn til felles prosedyrer og tekniske spesifikasjoner for typegodkjenning av motorvogner angående nødsystemer for kjørefeltassistanse (ELKS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/646 of 19 April 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council as regards uniform procedures and technical specifications for the type-approval of motor vehicles with regard their emergency lane- keeping system (ELKS)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.4.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EU) 2019/2144 skal personbiler og lette erhvervskøretøjer være udstyret med nødsystemer til vognbaneassistance. Det er nødvendigt at fastsætte regler for ensartede procedurer og tekniske specifikationer for typegodkendelse af køretøjer for så vidt angår nødsystemer til vognbaneassistance.

(2) Typegodkendelsesprocedurerne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 finder anvendelse på typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår nødsystemer til vognbaneassistance. For at sikre en ensartet tilgang til de oplysninger, der skal angives i det oplysningsskema, der er omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2018/858, bør de oplysninger, der er relevante for nødsystemet til vognbaneassistance, præciseres yderligere i nærværende forordning.

(3) Den EU-typegodkendelsesattest, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, i forordning (EU) 2018/858, og som udstedes for nødsystemer til vognbaneassistance, bør baseres på den model, der er fastsat i bilag III til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/683. Tillægget til typegodkendelsesattesten bør dog indeholde de oplysninger, der er specifikke for nødsystemerne til vognbaneassistance som defineret i nærværende forordning, og modellen for typegodkendelsesattesten med det supplerende tillæg bør derfor fastlægges i nærværende forordning.

(4) I overensstemmelse med note 6 til tabellen i bilag II til forordning (EU) 2019/2144 udskydes anvendelsen af kravet om obligatorisk montering af et nødsystem til vognbaneassistance med to år for motorkøretøjer med hydraulikassisterede servostyringssystemer. I denne periode bør sådanne køretøjer være udstyret med et system til advarsel om vognbaneskift, der opfylder kravene i denne forordning.

(5) Nødsystemet til vognbaneassistance er et førerassistentsystem, som kun bør advare føreren og korrigere køretøjets bane, når føreren utilsigtet forlader vognbanen.

(6) I overensstemmelse med national færdselslovgivning har førerne lov til at krydse punkterede vognbaneafmærkninger, og det er særlig vanskeligt for de nuværende teknologier at vurdere, om førerens krydsning af punkterede vognbaneafmærkninger er tilsigtet eller ej. For at undgå unødvendige indgreb fra nødsystemet til vognbaneassistance, som kan foranledige føreren til at slukke for systemet og dermed medføre tab af potentielle sikkerhedsfordele, bør der kun være krav om, at nødsystemet til vognbaneassistance advarer føreren og ikke om, at systemet korrigerer køretøjets bane, når punkterede vognbaneafmærkninger overskrides.

(7) De eksisterende teknologier bag nødsystemer til vognbaneassistance er baseret på detektering af vognbaneafmærkning, og disse systemers ydeevne kan ikke garanteres, hvis der ikke findes en sådan afmærkning. Der bør derfor ikke stilles krav om, at nødsystemerne til vognbaneassistance skal fungere uden vognbaneafmærkning.

(8) I betragtning af kompleksiteten af det/de elektroniske kontrolsystem(er), som anvendes i nødsystemer til vognbaneassistance, er det nødvendigt at supplere de prøvninger, der er fastsat i denne forordning, med dokumentation for de konstruktions- og valideringsforanstaltninger, som fabrikanten har truffet for at sikre, at nødsystemet til vognbaneassistance fungerer sikkert i forskellige situationer. Den relevante dokumentation, som fabrikanten skal fremlægge, og procedurerne for de godkendende myndigheders eller de tekniske tjenesters vurdering af denne skal defineres i denne forordning.

(9) Da forordning (EU) 2019/2144 anvendes med virkning fra den 6. juli 2022, bør nærværende forordning finde anvendelse fra samme dato.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
13.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.04.2021
Anvendelsesdato i EU
06.07.2022
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet